Πρακτικά Συνεδρίου «Η Ισότητα στην Πόλη» (Καβάλα, 1-2 Απριλίου 2016)

1η ΗΜΕΡΑ (1-4-2016)

2η ΗΜΕΡΑ (2-4-2016)