Η ΚΕΔΕ δεν θα ανεχθεί να θιγεί το αυτοδιοίκητο των Δήμων Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής

vouli_171215

Τις παρατηρήσεις της ΚΕΔΕ επί του σχεδίου νόμου «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» παρουσίασε σήμερα ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης ενώπιον της  Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής.

Ο  Πρόεδρος της ΚΕΔΕ υπογράμμισε ότι στις προβλεπόμενες διατάξεις του νομοσχεδίου  υπάρχουν θετικές ρυθμίσεις που είχε προτείνει η ΚΕΔΕ. Όμως υπάρχουν κι άλλες που επιδέχονται τροποποίησης καθώς είτε αντιμετωπίζουν μερικώς ζητήματα, είτε με την ψήφισή τους ως έχουν, δημιουργούν αφενός δυσλειτουργίες, αφετέρου «φορτώνουν» το κόστος εφαρμογής τους στα ήδη προβληματικά οικονομικά δεδομένα των δήμων.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει η Αυτοδιοίκηση να αντιμετωπιστεί από την Πολιτεία με τρόπο που δεν θα θίγει το αυτοδιοίκητο των Δήμων

 

Ειδικότερα μεταξύ των άλλων :

Για τα Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ χαρακτήρισε θετικές τις διατάξεις που εισάγονται και αφορούν την θεσμοθέτηση του καθεστώτος των βαρέων και ανθυγιεινών, την πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη των εργαζομένων, τις διευκρινίσεις σχετικά με τις άδειες των ωφελουμένων, την μη μεταβολή των αμοιβών και τον καθορισμό της αμοιβής της βραδινής εργασίας . Ωστόσο εξέφρασε την ένσταση της ΚΕΔΕ για τη  δυνατότητα που δίνεται στους συναρμόδιους Υπουργούς, να επιβάλλουν κυρώσεις στους επιβλέποντες φορείς πλην των προβλεπόμενων κυρώσεων.  Πρότεινε τις εξής συμπληρώσεις:

  • Να συμπεριληφθεί στην επόμενη ΚΥΑ διάταξη για την αύξηση του χρονικού διαστήματος υλοποίησης των προγραμμάτων της Κοινωφελούς εργασίας σε 12 μήνες.
  • Να δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους να προσλαμβάνουν το προσωπικό διαδοχικά, εντός του χρονικού πλαισίου υλοποίησης του προγράμματος.

 

  • Να ισχύσει το κριτήριο της εντοπιότητας κατά προτεραιότητα.

 

  • Να αυξηθούν ανάλογα οι αμοιβές των ωφελουμένων που θα ενταχθούν στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών προκειμένου να καλυφθούν οι αντίστοιχες εισφορές τους.

 

  • Η Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης των προγραμμάτων, με τη συμμετοχή εκπροσώπου της ΚΕΔΕ

 

Για τα Κέντρα Κοινότητας, που συστήνονται και λειτουργούν σε κάθε ΟΤΑ ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ επεσήμανε ότι η ΚΕΔΕ είχε ζητήσει με επιστολή της προς το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης, διευκρινίσεις σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο, τη λειτουργία και τη χρηματοδότηση των Κέντρων Κοινότητας, χωρίς να έχουμε λάβει απάντηση έως σήμερα.

 

Για τη θέση των αιρετών σε αργία ο κ. Πατούλης κατέθεσε πρόταση –  τροποποίηση του άρθρου 11 ως εξής:

Εάν εκδοθεί τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση του ποινικού δικαστηρίου για τα πλημμελήματα της προηγούμενης παραγράφου ή καταδικαστική απόφαση σε πρώτο βαθμό για κακουργήματα, ο ελεγκτής νομιμότητας οφείλει να θέσει τον καταδικασθέντα σε κατάσταση αργίας. Η αυτοδίκαιη θέση σε αργία επιβάλλεται με την ίδια διαδικασία και σε περίπτωση αμετάκλητης παραπομπής για κακούργημα εάν έχει επιβληθεί προσωρινή κράτηση. Εάν εκδοθεί πρωτόδικη αθωωτική απόφαση, αίρεται αυτοδικαίως, η αργία και το διοικητικό μέτρο θεωρείται ως ουδέποτε επιβληθέν. Το αυτό ισχύει και στην περίπτωση τελεσίδικης αθωωτικής απόφασης. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται αναδρομικά η αντιμισθία του αποκατασταθέντος από του χρόνου εκδόσεως της διαπιστωτικής σε βάρους του πράξης».

Για το ωράριο Βρεφονηπιοκόμων (άρθρο 14) υπογράμμισε τη διαφωνία της ΚΕΔΕ με τη μείωση του ωραρίου των βρεφονηπιοκόμων και συναφών κλάδων, δεδομένου ότι θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των βρεφονηπιακών σταθμών των Δήμων, λόγω αυξημένων κοινωνικών αναγκών και μεγάλης έλλειψης προσωπικού.

Για το προσωπικό ΑΜεΑ πρότεινε να αντικατασταθεί το συγκεκριμένο άρθρο ως εξής: Σε περίπτωση λύσης Δημοτικούς Κοινωφελούς Επιχείρησης, ΔΕΥΑ ή Ανώνυμης Εταιρείας ή Αστικής Εταιρείας μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, των οποίων ποσοστό τουλάχιστον ίσο με 90% του μετοχικού κεφαλαίου ανήκει στον οικείο Δήμο, το προσωπικό τους, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, μεταφέρεται στον οικείο Δήμο, με την ίδια σχέση εργασίας ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ανεξαρτήτως ανάληψης ή μη από τον Δήμο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.

Το μεταφερόμενο προσωπικό των ανωνύμων εταιρειών κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου ή του ΝΠΔΔ, λαμβανομένου υπόψη των τυπικών προσόντων με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου.

 

Για τη μετάταξη των πρώην δημοτικών αστυνομικών που υπηρετούν σήμερα στα Σωφρονιστικά Καταστήματα, στους δήμους, ο κ. Πατούλης τόνισε ότι η ΚΕΔΕ διαφωνεί με την πρόβλεψη ότι στην περίπτωση που οι Δήμοι δεν επιθυμούν τη σύσταση Δημοτικής Αστυνομίας οι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί να μετατάσσονται στο Υπουργείο Εσωτερικών.

«Πιστεύουμε, υπογράμμισε, ότι πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στους δήμους να τους μετατάξουν σε προσωποπαγείς θέσεις των διοικητικών τους υπηρεσιών».

Ενώ για την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας, ο κ. Πατούλης υπογράμμισε  πρέπει να μεταφερθούν στους Δήμους οι αντίστοιχοι πόροι οι οποίοι αφαιρέθηκαν κατά την κατάργησή της.

 

Για τον καθορισμό χρήσεων γης και όρων δόμησης εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα ( άρθρο 52) ο κ. Πατούλης πρότεινε να συμπληρωθεί η διάταξη έτσι ώστε τμήματα των χερσαίων ζωνών, που αποδεδειγμένα η χρήση τους δεν εξυπηρετεί ανάγκες των λιμένων, να περιέλθουν  κατά χρήση στους οικείους δήμους.

Τέλος, αναφορικά με την υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ σημείωσε ότι με τις ρυθμίσεις του άρθρου 56 περιέρχονται στα Δημοτικά Ιατρεία οι ίδιες αρμοδιότητες με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που ασκούνται από τους Δημόσιους Φορείς Υγείας.          Κατά συνέπεια θα πρέπει να ικανοποιηθεί το πάγιο αίτημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη θεσμοθέτηση των Δημοτικών Ιατρείων.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τηλ.: 2132147514, 2132147540, Fax: 2103899651, E-mail : info@kedke.gr, kedkegr@gmail.com

 

 

spot_imgspot_img

Related Articles

Get in touch

45ΥποστηρικτέςΚάντε Like
7ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Τελευταία Νέα