Προσλήψεις 3 ατόμων στο Δήμο Δοξάτου

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ: Πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη, ενός (1) Ειδικού Συμβούλου και
ενός (1) Επιστημονικού Συνεργάτη, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του
Ν.3584/2007.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07-06-2010) «
Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 « Κύρωση του Κώδικα
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», περί Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών
Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, όπως τροποποιήθηκε και
αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις των παρ.2Α και 2Β του άρθρου 15 του
Ν.4623/2019.
3. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Δοξάτου (ΦΕΚ
2254/Β΄/11-09-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν.4555/2018 σύμφωνα με τις οποίες οι
θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών
Συνεργατών, που συστήνονται στο Δήμο Δοξάτου ανέρχονται σε συνολικό
αριθμό ίσο με τον αριθμό των Αντιδημάρχων του Δήμου, δηλαδή σε τέσσερις
(4).
5. Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου σε εξειδικευμένα επιστημονικά, νομικά
και τεχνικά θέματα για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου, παροχής
βοήθειας σε ειδικά θέματα που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες του
Δήμου, συστηματική παρακολούθηση στον τομέα της δραστηριότητάς του και
κάθε άλλη εργασία που θα τους ανατίθεται από το δήμαρχο.
6. Την υπ’αριθμ.10137/06-09-2019 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας περί
ύπαρξης των σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου μας.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι
Ότι ο Δήμος Δοξάτου, προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
163 του Ν.3584/207, στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου, των κάτωθι:
α) Ενός (1) ατόμου Ειδικού Συνεργάτη με Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημιακής
Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, ειδικότητας
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, το οποίο θα απασχοληθεί σε Τεχνικά θέματα, σε θέματα
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, σε θέματα ένταξης έργων σε χρηματοδοτικά
προγράμματα, σε θέματα κτιριακών εγκαταστάσεων, σύνταξης μελετών, έργων
οδοποιίας, προετοιμασία φακέλων για ένταξη σε Ευρωπαϊκά προγράμματα και
τεχνικά θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα πλαίσια πάντα του προγραμματισμού της
γενικότερης στρατηγικής του Δήμου.
β) Ενός (1) ατόμου Επιστημονικού Συνεργάτη με Πτυχίο ή δίπλωμα
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της
αλλοδαπής, ειδικότητας ΠΕ Δικηγόρων, το οποίο θα παρέχει συμβουλευτικές
υπηρεσίες και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά επί
θεμάτων νομικής φύσεως μέσα στον κύκλο των γνώσεών του ή της επαγγελματικής
του ενασχόλησης.
γ) Ενός (1) ατόμου Ειδικού Συμβούλου με Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημιακής
Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, ειδικότητας
ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, το οποίο θα απασχοληθεί σε θέματα
τεχνικών έργων και υποδομών του Δήμου Δοξάτου.

Απαιτούμενα προσόντα:
1. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του
πρώτου μέρους του Ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17) και ειδικότερα:
Ι. Να είναι Έλληνες Πολίτες ή Πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΙΙ. Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21ο
έτος)
ΙΙΙ. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα.
ΙV. Για τους άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
ή να έχουν απαλλαγεί από αυτές νόμιμα.
V. Να μην έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα, να μην έχουν τεθεί υπό
δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση που να συνιστά κώλυμα ή
ασυμβίβαστο για την πρόσληψη του.
VI. Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση του δημόσιου τομέα για
πειθαρχικούς λόγους.
2. Απαιτούμενος τίτλος σπουδών και συγκεκριμένα:
 Για τη α΄περίπτωση πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της
ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, ειδικότητας ΠΕ
Πολιτικών Μηχανικών.
 Για τη β΄περίπτωση πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της
ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, ειδικότητας ΠΕ
Δικηγόρων.
 Για τη γ΄περίπτωση πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της
ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, ειδικότητας ΠΕ
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών.
3. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών για την β΄περίπτωση
4. Kαλή γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας
5. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (I) επεξεργασίας κειμένων (II)
υπολογιστικών φύλλων και (III) και υπηρεσιών διαδικτύου για και τις δύο
περιπτώσεις και επιπλέον για την γ΄περίπτωση γνώση AutoCad
6. Άδεια άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών του.
7. Για την β΄περίπτωση, πιστοποιητικό του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας από το
οποίο να προκύπτει ο χρόνος της αρχικής εγγραφής του υποψηφίου στο Δικηγορικό
Σύλλογο Δράμας και ότι δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά.
8. Αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και εμπειρία, που
αποδεικνύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ της παρ.3 του άρθρου 163
του Ν.3584/2007 και συγκεκριμένα «ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό
τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αποδεικνύεται με
αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες
εργασίας κ.λ.π.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και
σημαντική εμπειρία ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση
αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των ενδιαφερομένων ως
επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας»

Απαραίτητα δικαιολογητικά
1. Αίτηση
2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
3. Βιογραφικό σημείωμα
4. Αντίγραφα τίτλων σπουδών
5. Αντίγραφα τίτλων γνώσης ξένης γλώσσας
6. Αντίγραφα τίτλων γνώσης χειρισμού Η/Υ
7. Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος
8. Για την β΄περίπτωση, πιστοποιητικό του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας
9. Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να
δηλώνετε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 11-17 του
Ν.3584/2007 .
10. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
11. Απόδειξη εμπειρίας . Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:
– Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του
υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο
εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης
δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα,
από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της
εξειδικευμένης εμπειρίας.
– Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη
δήλωση, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική
διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Η πλήρωση των προαναφερόμενων θέσεων θα διενεργηθεί με απόφαση του
Δημάρχου, που θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο οποίος θα
προσλάβει το πρόσωπο, που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο για τις
προαναφερόμενες θέσεις (παρ.4 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007). Η πρόσληψη θα
ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής συμβάσεως
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, από την οποία και συνάπτεται η
εργασιακή σχέση με το Δήμο και αρχίζει η υποχρέωση του προσλαμβανόμενου για
παροχή υπηρεσιών.. Η εργασιακή σχέση τους διέπεται αποκλειστικά από τις
διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 και λύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην κείμενη νομοθεσία.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά
δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου είτε
αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δήμου
μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κανάρη & Νεροφράκτη γωνία Τ.Κ.66031
Καλαμπάκι, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας υπόψιν κ.
Αντωνιάδου Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας:2521352405) κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες.

Η παρούσα ανακοίνωση να δημοσιευθεί σε μία τοπική εφημερίδα του Ν.Δράμας, να
αναρτηθεί στη «Διαύγεια», να γίνει ανάρτησή της στον πίνακα ανακοινώσεων του
Δημαρχείου καθώς και στην ιστοστελίδα του Δήμου μας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΖΕΚΕΡΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

Πηγή Δήμος Δοξάτου Website

spot_imgspot_img

Related Articles

Get in touch

45ΥποστηρικτέςΚάντε Like
6ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Τελευταία Νέα