ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡ. Α3(γ)/ΓΠ/ΟΙΚ.25132 ΚΥΑ (ΦΕΚ 908/2016 τ.Β’) «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ»

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ