Λιμενική και Περιβαλλοντική Μελέτη για την Προστασία και Αποκατάσταση της Παράκτιας Ζώνης Δυτικά του Αλιευτικού Καταφυγίου Κάριανης Δήμου Παγγαίου

Λιμενική και Περιβαλλοντική Μελέτη για την Προστασία και Αποκατάσταση της Παράκτιας Ζώνης Δυτικά του Αλιευτικού Καταφυγίου Κάριανης Δήμου Παγγαίου

Ο Δήμος Παγγαίου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών
δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: Λιμενική και Περιβαλλοντική Μελέτη για την Προστασία και Αποκατάσταση της Παράκτιας Ζώνης Δυτικά του
Αλιευτικού Καταφυγίου Κάριανης Δήμου Παγγαίου με προεκτιμώμενη αμοιβή 68.157,45 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ).

Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 83316

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΤΕΥΧΗ

TEYD.doc

Πηγή Δήμος Παγγαίου Website