Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMARTCITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός, 11/02/2019
Aριθμ. Πρωτ.: 2486

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMARTCITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗΣ»

 Ο Δήμαρχος Βόλβης

προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών για την «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMARTCITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗΣ» για 12 έτη, μετά την αναβάθμιση του Συστήματος, ενδεικτικού προϋπολογισμού καθαρής αξίας 6.496.007,48  € .Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία ορίζονται στην αρ. 69/2018 μελέτη  του Δήμου Βόλβης.

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή : Δήμος Βόλβης

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Έδρα: Σταυρός Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Ταχ.Κωδ.: 57014, Ελλάδα , Κωδικός NUTS : EL522

Τηλ.:  23973-30220, 23973-30221,Φαξ: 23970-65600,

Αρμόδιοι για πληροφορίες : Μαρία Καραγιάννη / Ευτυχία Κούρτη    

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: promithies.dimosvolvis@gmail.com, Ιστοσελίδα: www.dimosvolvis.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα:

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grτου ως άνω συστήματος. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης και σε όλα τα έγγραφα της σύμβασης μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Βόλβης:www.dimosvolvis.gr.

3. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της παροχής υπηρεσιών:

Κωδικός NUTS: EL 522

4. Σύντομη Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (ΣΠΥ)   ( CPV :50232100-1)

Οι υπηρεσίες του Αναδόχου, θα παρασχεθούν ως εξής:

  1. Η αναβάθμιση του Συστήματος θα ολοκληρωθεί σε διάστημα 12 μηνών – κατά μέγιστο – και οι προσφέροντες θα υποβάλλουν Xρονοδιάγραμμα Yλοποίησης στην Τεχνική Προσφορά τους.
  2. Ο Ανάδοχος, θα είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του νέου Συστήματος (Λαμπτήρες / Φωτιστικά / Προβολείς LED) για 12 έτη, μετά την ολοκλήρωση της Ενεργειακής Αναβάθμισης του Συστήματος.

5. Προσφορές

Οι Προσφορές υποβάλλονται με βάση το σχετικό άρθρο 2.4. της διακήρυξης και σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα 1- 3 αυτής.

6. Χρόνος παράδοσης –μέγιστος χρόνος υλοποίησης

Η αναβάθμιση του Συστήματος θα ολοκληρωθεί σε διάστημα 12 μηνών – κατά μέγιστο. Θα υποβληθεί αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του συνολικού έργου, από τους προσφέροντες, στο οποίο θα προβλέπεται η υλοποίηση της αναβάθμισης και η απορρόφηση του αντικειμένου της εξοικονόμησης της ενέργειας σε 48 τρίμηνες δόσεις.

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2.2.1 της διακήρυξης

8. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους , που αποτυπώνονται στο Παράρτημα  1 της διακήρυξης και στην αρ.69/2018 μελέτη( Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων) .

Στο Παράρτημα 4 της διακήρυξης , προσδιορίζεται ότι μέρος λαμβάνουν αυτοί που είναι εγγεγραμμένοιστο Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τιςΕπιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών Εάν ο προσφέρων Οικονομικός Φορέας έχει την έδρα του στο εξωτερικό, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένος στο αντίστοιχο μητρώο Esco Registry εφόσον είναι διαθέσιμο.

Στο Παράρτημα 4 της διακήρυξης ,σχετικά με το προσωπικό , υπάρχει υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης. (Πίνακας Μελών της Ομάδας Έργου)

9. Παραλαβή προσφορών:

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 14η του μηνός Μαρτίου, του έτους  2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00μ.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  από την 11η του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους  2019, ημέρα Δευτέρα.

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ   ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ               ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαδικτυακή Πύλη

www.promitheus.gov.gr

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

11/02/2019

11/02/2019

13:00:00 μ.μ.

14/03/2019

13:00:00 μ.μ.

20/03/2019

10:00:00 π.μ.

 10. Χρόνος ισχύος προσφορών:

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον παρόντα Διαγωνισμό για 12 μήνες, από την επομένη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο2.4.5 της διακήρυξης.

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται  στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

12. Εγγυήσεις ( Υποδείγματα στο Παράρτημα 9 της διακήρυξης)

1) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, Για την έγκυρη συμμετοχή, πρέπει να  κατατεθεί από τους συμμετέχοντες Οικονομικούς Φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 129.920,15 € σύμφωνα με τα άρθρα 2.1.5 και  2.2.2.1 της διακήρυξης.

2) Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης και  Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας και Συντήρησης , όπως ορίζονται στο άρθρο 4 του Παραρτήματος 1 της διακήρυξης.

13. Χρηματοδότηση:

Η χρηματοδότηση της παρούσας Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (εφεξής ΣΠΥ), θα γίνει από Ιδίους Πόρους, προερχόμενους από τα Ανταποδοτικά Τέλη Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Βόλβης. Η δαπάνη για το Δήμο Βόλβης βαρύνει το κάτωθι Κ.Α.: 02.20.6279.0001 και έχουν γίνει οι σχετικές πολυετείς αναλήψεις υποχρέωσης.

14. Κριτήρια επιλογής

Σύμφωνα με την αρ. 69/2018 μελέτη και τα άρθρα 2.2.4-2.2.8 της διακήρυξης.

15. Προδικαστικές Προσφυγές – Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Αναλυτικά πληροφορίες για τις προδικαστικές προσφυγές δίδονται στο άρθρο 3.4  της διακήρυξης.

16. Δημοσιεύσεις:

Α.Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 06/02/2019 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δημοσιεύτηκε στις7/02/2019 με αρ. προκήρυξης 2019/S 027-060242.

Β.Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 70468.

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :

στις εφημερίδες:  

1. Ημερήσια Τοπική ( Καθημερινή Τοπική Εφημερίδα της Θεσσαλονίκης )

2. Επτά Ημέρες (Τοπική Εβδομαδιαία)

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):   www.dimosvolvis.gr στην διαδρομή: Ενημέρωση Διακηρύξεις  και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Γ.Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει:   

τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
και με τη αρ. 324/2018 Α.Δ.

Ο Αντιδήμαρχος
Καρακίτσος Απόστολος

Πηγή Δήμος Βόλβης Website

Related Articles

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου, στο έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΙΣΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ»

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΙΣΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ»Εκτιμώμενης...

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου, στο έργο «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ»

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ»Εκτιμώμενης αξίας 60.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα...

Διαγωνισμός :”Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού”

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Δημοτικού Σχολείου  Άργους Ορεστικού», με προϋπολογισμό 321.579,05...

Get in touch

42ΥποστηρικτέςΚάντε Like
3ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Τελευταία Νέα

Η πρόταση για μετονομασία του Δήμου Δυτικής Αχαΐας σε Δήμο Δυμαίων

Παραδόθηκε στο Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας Σπύρο Μυλωνά η μελέτη του Αρχαιολόγου Βασίλη Αργυρόπουλου και του Αρχαιολόγου-Εκπαιδευτικού Κώστα Παπαγιαννόπουλου σχετικά με τη μετονομασία του Δήμου...

Ξεκίνησε το μεγάλο έργο υποδομής για κατασκευή δικτύων αποχέτευσης οικισμών Αγίου Θωμά και Κλειδιού Δήμου Τανάγρας

Σε ένα μεγάλο εργοτάξιο θα μετατραπούν οι  οικισμοί του Αγίου Θωμά και Κλειδιού, μετά την εγκατάσταση των συνεργείων της εργοληπτικής εταιρείας ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.,  όπου...

Δ. Παπαστεργίου: Η προσπάθεια της ΚΕΔΕ δικαιώθηκε

Το αμέσως επόμενο διάστημα ψηφίζεται ο νέος νόμος για τις δημόσιες προμήθειες , που «λύνει» τα χέρια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Θετικά μηνύματα από τη συνάντηση του...

Προγραμματική σύμβαση με την ΕΥΔΑΠ ΑΕ για κατασκευή δικτύου αποχέτευσης αστικών λυμάτων των Δ.Κ. Καπανδριτίου, Πολυδενδρίου, Αφιδνών

Υπογράφηκε η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ωρωπού και της Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. για την κατασκευή των Έργων Αποχέτευσης Συλλογής Μεταφοράς Λυμάτων Καπανδριτίου Μικροχωρίου Πολυδενδρίου...

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διασφαλίζει τη συνέχιση λειτουργίας των Ξενώνων Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών σε Θεσσαλονίκη και Εύοσμο

Δυο σημαντικά έργα κοινωνικής πρόνοιας, με στόχο την ενίσχυση των δομών υποστήριξης κακοποιημένων γυναικών, στους Δήμους Θεσσαλονίκης και Κορδελιού – Ευόσμου χρηματοδοτεί η Περιφέρεια...