“Υπηρεσίες έρευνας πεδίου του έργου LESS WASTE II ”

“Υπηρεσίες έρευνας πεδίου του έργου LESS WASTE II ”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Καστοριάς προτίθεται να διενεργήσει έρευνα αγοράς (μέσω υποβολής οικονομικών προσφορών) για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: «Υπηρεσίες Έρευνας Πεδίου του Έργου LESS WASTE ΙΙ», (αρ.μελέτης:1/2019), στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC PROGRAMME “Greece– Albania 2014-2020”, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 και την παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016.

Μελέτη έρευνα πεδίου για απευθείας ανάθεση -final,

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,

Οικονομική Προσφορά

The post “Υπηρεσίες έρευνας πεδίου του έργου LESS WASTE II ” appeared first on Δήμος Καστοριάς.

Πηγή Δήμος Καστοριάς Website