Στο Ηράκλειο στο συνέδριο με θέμα «Η Νεολαία, στρατηγική προτεραιότητα στις Περιφέρειες που μαθαίνουν: Καινοτόμα Επιχειρηματικότητα και Έξυπνη Εξειδίκευση» ο Γ. Πατούλης Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Δήμων και Περιφερειών

synedrio-kriti-1 dsc00786

Γ. Πατούλης: Οι Δήμοι  και η ΚΕΔΕ μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην υλοποίηση των στρατηγικών στόχων έξυπνης εξειδίκευσης – Βασική προϋπόθεση η ουσιαστική συνεργασία μεταξύ κεντρικής διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρώτου και Δεύτερου βαθμού

 

Τους όρους και τις προϋποθέσεις προκειμένου να επιτευχθεί ο στρατηγικός στόχος της έξυπνης εξειδίκευσης και της καινοτόμας Επιχειρηματικότητας προσδιόρισε ο Γ. Πατούλης, Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Δήμων και Περιφερειών, κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού του στο συνέδριο που πραγματοποιείται στο Ηράκλειο Κρήτης με κεντρικό θέμα: «Η Νεολαία, στρατηγική προτεραιότητα στις Περιφέρειες που μαθαίνουν: Καινοτόμα Επιχειρηματικότητα και Έξυπνη Εξειδίκευση».

Το συνέδριο οργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης με την υποστήριξη της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης.

Ο Γ. Πατούλης κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού του, αφού περιέγραψε τους σχετικούς στόχους που έχουν τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναφέρθηκε στον καθοριστικό ρόλο που μπορεί να έχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Πρώτου Βαθμού και η ΚΕΔΕ.

«Είναι αναγκαίο να συμβάλλουμε όλοι προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για την έξυπνη εξειδίκευση σε νέες δεξιότητες και γνώσεις, σε καινοτομία και απασχόληση. Αναμφισβήτητα οι στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης αποτελούν μεγάλη ευκαιρία για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας, της διαρροής εγκεφάλων ( brain-drain) εξαιτίας της κρίσης και ανεργίας των νέων, και ενδυνάμωσης της οικονομίας της γνώσης, της ποιότητας και της οργάνωσης. Όμως οι 13 περιφερειακές στρατηγικές  και η εθνική σύνθεσή τους οφείλουν να προσδιορίσουν την κατεύθυνση και τις επιλογές του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την παραγωγική αναδιάρθρωση και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, καινοτομίας και γνώσεων» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ.

Στη συνέχεια υπογράμμισε πως για την υλοποίηση ενός τέτοιου στρατηγικού στόχου πρέπει να ληφθούν υπόψη κρίσιμα ζητήματα, όπως:

Συνεργασίες και συναίνεση όλων των εμπλεκόμενων Δημοσίων Υπηρεσιών αλλά και των λοιπών φορέων σε εθνικό, περιφερειακό και κυρίως  τοπικό επίπεδο.

Η ουσιαστική εμπλοκή όλων των παραγόντων διαμόρφωσης και εφαρμογής των πολιτικών, ιδίως των Δήμων, όπως συμβαίνει σε όλη την αναπτυγμένη Ευρώπη.

Η εξάλειψη του φαινομένου που παρατηρείται σε πολλές Περιφέρειες και αφορά στο κατακερματισμό των αρμοδιοτήτων των αρμόδιων φορέων σε θέματα σχεδιασμού, οργάνωσης, συντονισμού, και εφαρμογής των δράσεων.

Ο Γ. Πατούλης τόνισε ότι: «με εξαίρεση τη Περιφέρεια Κρήτης και ορισμένες περιφέρειες στις υπόλοιπες παρατηρείται συχνά το φαινόμενο να απουσιάζουν οι Δήμοι από το σχεδιασμό. Αυτό είναι αδιανόητο καθώς λόγω της αρχής της εγγύτητας, η Αυτοδιοίκηση Πρώτου Βαθμού μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία των δράσεων αυτών».

Ολοκληρώνοντας το χαιρετισμό του ξεκαθάρισε ότι ως Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Δήμων και Περιφερειών καλεί όλους τους υπεύθυνους φορείς αναπτυξιακού σχεδιασμού και διαχείρισης να επιτύχουν το μέγιστο βαθμό συνεργασίας προκειμένου να επιτευχθούν οι αναπτυξιακοί στόχοι, η μέγιστη προστιθέμενη αξία από την υλοποίηση των πράξεων, προς όφελος της κοινωνίας και των πολιτών.

«Οι δήμοι μπορούν να έχουν καθοριστικό ρόλος στην ανάπτυξη της χώρας και στην αντιμετώπιση της κρίσης υπό την προϋπόθεση οι τοπικές κοινωνίες να έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν μόνες τους για τον τόπο τους».

Έξυπνη εξειδίκευση και η καινοτομία

Η «έξυπνη εξειδίκευση και η καινοτομία» αποτελεί ένα κρίσιμο ζήτημα, καθώς σκοπός της εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης είναι η εστιασμένη παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας με βασικό πυλώνα την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία για την άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων και τη δημιουργία βιώσιμης απασχόλησης με σεβασμό στον άνθρωπο και στην κοινωνία, στο περιβάλλον και στον πολιτισμό.

Μέσω  της  αναπτυξιακής στρατηγικής «Ευρώπη 2020» επιδιώκεται η ΕΕ να εξελιχθεί σε μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς περιορισμούς οικονομία, προκειμένου τα Κράτη Μέλη να πετύχουν υψηλά επίπεδα απασχόλησης, παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής.

Οι πέντε στόχοι της Ε.Ε.

Η Ένωση έχει θέσει πέντε φιλόδοξους στόχους – σε απασχόληση, καινοτομία, εκπαίδευση, κοινωνική ένταξη και κλίμα/ενέργεια – για να υλοποιηθούν μέχρι το 2020 και  κάθε Κράτος Μέλος έχει υιοθετήσει το δικό του εθνικό στόχο σε κάθε ένα από αυτούς τους τομείς. Στο πλαίσιο αυτό οι εθνικές και περιφερειακές αρχές σε όλη την Ευρώπη  καταρτίζουν στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης, σε μια  διαδικασία ανάπτυξης  της επιχειρηματικότητας έτσι ώστε να γίνει πιο αποδοτική η χρήση των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων της ΕΕ και να αυξηθούν οι συνέργειες μεταξύ διαφορετικών εθνικών και περιφερειακών πολιτικών και  δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων.

Οι στόχοι των στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης είναι:

Να καταστεί προτεραιότητα η καινοτομία, μέσω  της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας βασισμένων στη γνώση και την επίτευξη ανάπτυξης και σε λιγότερο αναπτυγμένες αλλά και αγροτικές περιοχές

Να επικεντρώσει τις επενδύσεις και να δημιουργήσει συνέργειες μεταξύ των πηγών χρηματοδότησης

Να βελτιώσει τη διαδικασία καινοτομίας

Να βελτιώσει τη διακυβέρνηση και να εμπλέξει πιο στενά όλους τους παράγοντες διαμόρφωσης και εφαρμογής των πολιτικών

Να αναπτυχθούν και να υλοποιηθούν στρατηγικές οικονομικού μετασχηματισμού, που ανταποκρίνονται  στις οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις

Να προωθηθεί η διάχυση γνώσης και τεχνολογικής διαφοροποίησης

Το Παράδειγμα της Περιφέρειας Κρήτης

Η Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Κρήτης, με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που έλαβε ο Περιφερειάρχης Σ. Αρναουτάκης, το Περιφερειακού Συμβουλίου και το Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Κρήτης, έχει ήδη εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Μετά από την εξέλιξη αυτή, προχωρά η εξειδίκευση των δράσεων των 4 τομέων προτεραιότητας, που είναι:

ΟΑγροδιατροφικόςΤομέας
ΟΤουριστικός-ΠολιτιστικόςΤομέας
ΟΠεριβαλλοντικόςΤομέας
Ο Τομέας της Γνώσης

Στην Κρήτη κατά τη διαδικασία της εξειδίκευσης αξιοποιούνται καινοτόμες μέθοδοι, όπως οι πλατφόρμες καινοτομίας, οι οποίες προωθούν την διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης (entrepreneurial discovery), που αποτελεί ένα σύγχρονο τρόπο προσέγγισης του αναπτυξιακού σχεδιασμού, καθώς τα εμπλεκόμενα μέρη αναλύουν, σχεδιάζουν, και προσαρμόζουν τις επενδυτικές και τεχνολογικές στρατηγικές, ανάλογα με το εξελισσόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον και τις τάσεις της αγοράς.

Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου κήρυξε ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Παναγιώτης Κουρουμπλής. Κύριος ομιλητής ήταν ο Luc Van Den Brande, Μέλος της Επιτροπής των Περιφερειών, Ειδικός Σύμβουλος του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude Juncker για “The outreach towards the citizens”. Xαιρετισμό εκτός από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ Γεώργιο Πατούλη, πραγματοποίησαν, ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης και Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ Θεόδωρος Γκοτσόπουλος, ο Πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων Κωνσταντίνος Βαρλαμίτης και άλλες προσωπικότητες από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Πρόεδροι του Συνεδρίου ήταν ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και ο Πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ και μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών Δημήτριος Καλογερόπουλος. Να σημειωθεί ότι στο συνέδριο έχει προγραμματιστεί να μιλήσει και ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Αλέξης Χαρίτσης.

 

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τηλ.: 2132147514, 2132147540, Fax: 2103899651, E-mail : info@kedke.gr, kedkegr@gmail.com

 

spot_imgspot_img

Related Articles

Get in touch

45ΥποστηρικτέςΚάντε Like
7ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Τελευταία Νέα