ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ EΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “Περισυλλογή και διαχείρηση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Μαρωνείας Σαπών”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ EΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “Περισυλλογή και διαχείρηση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Μαρωνείας Σαπών”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Μαρώνειας Σαπών προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας: Περισυλλογή και διαχείρηση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Μαρωνείας Σαπών, εκτιμώμενης αξίας 14.954,40 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τα άρθρα 116 και 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/6-12-2016) «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις» και σύμφωνα με το άρθρο 2, περ. 31 του Ν. 4412/2016 προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορές με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών την 28-02-2019.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που δύνανται να παρέχουν την ανωτέρω υπηρεσία, να καταθέσουν τις προσφορές τους μέσα σε σφραγισμένο φάκελο έως και την 05-03-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ. στο τμήμα προμηθειών του Δήμου Μαρώνειας Σαπών, επί της διεύθυνσης Παπαδήμα 2, Τ.Κ. 69300, Σάπες.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πέρα από την οικονομική τους προσφορά, θα πρέπει να υποβάλουν, επί ποινή αποκλεισμού, εντός του φακέλου και

1) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου
2) Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας για συμμετοχή σε δημοπρασία.
3) Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου (για συμμετοχή σε δημοπρασία).
4) Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 ότι δεν συντρέχει ο νέος λόγος αποκλεισμού σύμφωνα με την παρ. Α1 του άρθρου 39 του Ν.4488/2017.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

Πηγή Δήμος Μαρωνείας Σαπών Website