Προκήρυξη δημόσιου ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού μελέτης με τίτλο: “Μελέτη στατικής επάρκειας κλειστού γυμναστηρίου Δ.Κ.Καστοριάς”

Προκήρυξη δημόσιου ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού  μελέτης με τίτλο: “Μελέτη στατικής επάρκειας κλειστού γυμναστηρίου Δ.Κ.Καστοριάς”

Ο Δήμος Καστοριάς προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης μελέτης με τίτλο: <<Μελέτη στατικής επάρκειας κλειστού γυμναστηρίου Δ.Κ.Καστοριάς>>, προϋπολογισμού 56.172,17 € με ΦΠΑ , στις 27/06/2019 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με αριθμό ΑΔΑΜ της διακήρυξης: 19PROC005100854 2019-06-12.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Έντυπο οικονομικής προσφοράς_signed

Φάκελος μελέτης 23-2019

Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΤΕΥΔ

Φωτογραφίες

ΣΧΕΔΙΑ

Τοπογραφικό διάγραμμα,

Φωτογραφία Πρόσοψης του κτιρίου

Πηγή Δήμος Καστοριάς Website