Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού μελέτης – Α.Μ.:27/2019

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού μελέτης – Α.Μ.:27/2019

Ο Δήμος Καστοριάς προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία, για την σύναψη δημόσιας σύμβασης μελέτης με τίτλο << Μελέτη στατικής επάρκειας δημοτικού γηπέδου Ο.Α.Κ.Α.  Καστοριάς>>, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά  βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής , προϋπολογιζόμενης δαπάνης 94.510,96 €  με ΦΠΑ, στην κατηγορία ΣΤΑΤΙΚΑ (08) Γ’ ΤΑΞΗΣ & ΑΝΩ.

Η ∆ιακήρυξη της μελέτης προς ανάθεση έχει συνταχθεί βάσει των διατάξεων του ν.4412/16 και ο κωδικός της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ είναι: 19PROC005321945 2019-07-23.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2467351638, FAX επικοινωνίας 2467081301, αρµόδια  υπάλληλος για επικοινωνία κ. Δοξοπούλου Ζωή.

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις  10 /09 /2019, ηµέρα Τρίτη  και ώρα 10.00 π.µ. με αριθμό Α/Α συστήματος: 83460.

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό  απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής συµµετοχής ποσού 1.524,37 €  σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύμβασης  ορίζεται σε έξι (6) µήνες και αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής της.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) µήνες.

Το έργο χρηµατοδοτείται από ( ΠΡ.ΣΑΤΑ) ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠ.  µε Κ.Α.Ε. 30.7411.13.

Το αποτέλεσµα της ∆ηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταµένη Αρχή, που είναι ο ∆ήµος Καστοριάς, µε το αρµόδιο όργανο του, την Οικονοµική Επιτροπή.

Τοπογραφικό Διάγραμμα

Οικονομική προσφορά_signed

Φάκελος μελέτης 27 -2019_signed

Συγγραφή Υποχρεώσεων_signed

Φωτογραφία

Αρχιτεκτονικά σχέδια

Νέος φάκελος ΣΧΕΔΙΑ

Νέος φάκελος ΣΧΕΔΙΑ

Νέος φάκελος ΣΧΕΔΙΑ

Νέος φάκελος ΣΧΕΔΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ME ΑΔΑΜ

ΤΕΥΔ

ΤΕΥΔ

Πηγή Δήμος Καστοριάς Website