Περί ανάθεσης εργασιών σε εξωτερικούς συμβούλους στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών προγραμμάτων των ΟΤΑ α” βαθμού

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ