Ορισμός Προέδρου Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών εκμίσθωσης ή εκποίησης πραγμάτων

Ορισμός Προέδρου Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών εκμίσθωσης ή εκποίησης πραγμάτων

ΑΠΟΦΑΣΗ 67/2019

Ο Δήμαρχος Καστοριάς

Έχοντας υπόψη του: ………………………………………………………………………………………………………………………….

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Ορίζουμε τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών –Κοινωνικής Αλληλεγγύης   του Δήμου Καστοριάς, κ.Στεργιόπουλο Ευάγγελο του Βασιλείου,  ως Πρόεδρο της Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών εκμίσθωσης ή εκποίησης πραγμάτων

(κινητών & ακινήτων) του Δήμου και μίσθωσης  ή αγοράς από τον Δήμο.

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 67 -2019

Πηγή Δήμος Καστοριάς Website