Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων. Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων τους

 H Δήμαρχος του δήμου Νικολάου Σκουφά

Αφού έλαβε υπόψη,
•Το άρθρο 59 του Ν.3852/10.
•Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
•Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ.” Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”
•Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
•Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ-191/20.3.2014 (Β’ 698)) για τον Δήμο Νικολάου Σκουφά, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 12.753,00.κατοίκους.
•Το γεγονός ότι ο Δήμος Νικολάου Σκουφά έχει Τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες.
•Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν Τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι ‘έμμισθοι και ένας άμισθος συνολικά πέντε. Ν. 4674/2020 (Α΄ 53), .
•την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισμός Αντιδημάρχων
• την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.48/22119/07.04.2020:Ορισμός Αντιδημάρχων
•Τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου Νικολάου Σκουφά (ΦΕΚ – 1910 Β/30-8-11).
•Την Τροποποίηση του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) του δήμου Νικολάου Σκουφά ( ΦΕΚ 2441 τεύχος Β 18/07/2017).
• Την έγκριση του νέου οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) του δήμου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Νικολάου Σκουφά, με θητεία ενός (1) έτους από 07/09/2020 μέχρι 06/09/2021, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες ως εξής:

Α. Ορίζει Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο από την Δημοτική Παράταξη της Δημάρχου κ. Nτοκομέ Δημήτριο του Ευριπίδη και του μεταβιβάζει τις παρακάτω κατά τόπο αρμοδιότητες στις παρακάτω Τ.Κ της Δημοτικής Ενότητα Αράχθου και συγκεκριμένα στήν (Τ.Κ. Αγ Παρασκευής).
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες.
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες σε συνεργασία με τα τοπικά Συμβούλια.
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες.
δ) Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις Δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των παραπάνω Τ.Κ (εκτός πιστοποιητικών χρησικτησίας και βεβαιώσεων
μόνιμης κατοικίας).
ε) Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) Την αναπλήρωσή του Αντιδημάρχου κ. Δήμου Δημήτριου του Κων/νου στην τέλεση πολιτικών γάμων των κατοίκων των παραπάνω Τοπικών Κοινοτήτων.
Ορίζει Καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο τον Κ. Ντοκομέ Δημήτριο του Ευριπίδη και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Α) Υπεύθυνος Λειτουργίας καθώς και επισκευής και συντήρησης σε συνεργασία με τους κατά τόπους αντιδημάρχους του πάγιου εξοπλισμού του δήμου.
Β) Την παρακολούθηση της λειτουργίας σε συνεργασία με τους κατά τόπους αντιδημάρχους της υπηρεσίας ύδρευσης και άρδευσης του Δήμου Νικολάου Σκουφά.
Γ) Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.

Β. Ορίζει Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο από την Δημοτική Παράταξη της Δημάρχου κ. Δήμο Δημήτριο του Κων/νου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω κατά τόπο αρμοδιότητες στις παρακάτω Τοπικές Κοινότητες και συγκεκριμένα στήν (Τ.Κ. Νεοχωρίου, Τ.Κ Παχυκαλάμου, Τ.Κ Ακροποταμιάς, Τ.Κ Λουτροτόπου και της Τ.Κ Κομμένου).
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες.
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες σε συνεργασία με τα τοπικά Συμβούλια.
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες.
δ) Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις Δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των παραπάνω Τ.Κ (εκτός πιστοποιητικών χρησικτησίας και βεβαιώσεων
μόνιμης κατοικίας).
ε) Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) Την ευθύνη της λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) της Τ.Κ Νεοχωρίου και της Τ.Κ Κομμένου.
ζ) Την αναπλήρωσή της Δημάρχου στην τέλεση πολιτικών γάμων στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες οι οποίοι θα τελεστούν στο πρώην Δημαρχείο της Τ.Κ Νεοχωρίου και στο κοινοτικό κατάστημα της Τ.Κ Κομμένου.
Ορίζει καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο τον Κ. Δήμο Δημήτριο του Κων/νου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Α) Υπεύθυνος της λειτουργίας και του συντονισμού της πολιτικής προστασίας.
Β) Την παρακολούθηση της λειτουργίας σε συνεργασία με τους κατά τόπους αντιδημάρχους και τις αρμόδιες υπηρεσίες του συστήματος Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Νικολάου Σκουφά.
Γ) Της ευθύνη της παρακολούθησης και της καλής λειτουργίας σε συνεργασία με τους κατά τόπους αντιδημάρχους του μηχανολογικού εξοπλισμού του δήμου Νικολάου Σκουφά.
Δ) Της παρακολούθηση, την σχεδίαση και την προώθηση δράσεων σε
συνεργασία με τους κατά τόπους αντιδημάρχους, που έχουν σχέση με τον Αθλητισμό στα διοικητικά όρια του δήμου Νικολάου Σκουφά.
Ε) την εποπτεία και επίβλεψη του τμήματος καθαριότητας κατά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων τους όπως αυτές διεξοδικά αναφέρονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νικολάου Σκουφά (ΦΕΚ 2352/Β/16-6-2020), για την προστασία την αναβάθμιση, και την εξασφάλιση της αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων, της χωριστής αποκομιδής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών, την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων, τη συντήρηση των χώρων πρασίνου, τη φροντίδα καθαρισμού και συντήρησης των ρεμάτων που διέρχονται από το Δήμο, τη διαχείριση και συντήρηση των οχημάτων του δήμου καθώς και την οργάνωση και διάθεση των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.
Στ) Την περισυλλογή αδέσποτων και νεκρών ζώων.

Γ. Ορίζει Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο από την Δημοτική Παράταξη της Δημάρχου την κ. Γεωργή Καλλιόπη του Λάμπρου και της μεταβιβάζει τις παρακάτω κατά τόπο αρμοδιότητες στις Τ.Κ της Δημοτικής Ενότητας Πέτα και συγκεκριμένα στην (Τ.Κ. Πέτα,).
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις παραπάνω Τοπική Κοινότητα.
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες σε συνεργασία με τα τοπικά Συμβούλια.
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες.
δ) Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις Δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των παραπάνω Τ.Κ (εκτός πιστοποιητικών χρησικτησίας και βεβαιώσεων
μόνιμης κατοικίας).
ε) Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) Την ευθύνη της λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) της Τ.Κ Πέτα.
ζ) Την αναπλήρωσή της Δημάρχου στην τέλεση πολιτικών γάμων, οι οποίοι θα τελεστούν στο Δημαρχείο της Τ.Κ Πέτα.
Ορίζει Καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο την Κ. Γεωργή Καλλιόπη του Λάμπρου και τις μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Α) Τις Αρμοδιότητες σε θέματα παιδείας, Πολιτισμού και δια βίου μάθησης.
Β) Την αρμοδιότητα της ισότητας των φύλλων του Δήμου Νικολάου Σκουφά.
Γ) Την Αρμοδιότητα της Εξυπηρέτησης του πολίτη του δήμου με τη χρήση της
ψηφιακής τεχνολογίας και πολιτικής.
Δ) Την εποπτεία της ολοκλήρωσης του κτηματολογίου σε περιοχές του δήμου, καθώς και την παρακολούθηση της περιουσίας του δήμου Νικολάου Σκουφά μέσω του κτηματολογίου.
Ε) την εποπτεία και τον έλεγχο λειτουργίας των υπηρεσιών του τμήματος Πολεοδομίας του Δήμου Νικολάου Σκουφά.
ΣΤ). Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας- Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.
την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης, Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας.

Δ. Ορίζει Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο από την Δημοτική Παράταξη της Δημάρχου την κ. Τόλη Δημήτριο του Γεωργίου και της μεταβιβάζει τις παρακάτω κατά τόπο αρμοδιότητες στην Τ.Κ Μαρκινιάδας της Δ.Ε Πέτα.
α) Παρακολουθεί και ελέγχει την αποκομιδή των απορριμμάτων και την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων στην Τ.Κ Μαρκινιάδας.
β) Παρακολουθεί και ελέγχει την λειτουργία του δικτύου ύδρευσης της Τ.Κ Μαρκινιάδας.
γ) έχει την αρμοδιότητα της παρακολούθησης και του ελέγχου της σήμανσης, του φωτισμού και της τοποθέτησης πινακίδων της Τ.Κ Μαρκινιάδας.
δ) Την εξυπηρέτηση και την ενημέρωση των πολιτών της Τ.Κ Μαρκινιάδας σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου.
ε) Παρακολουθεί τις εργασίες σε συνεργασία με την Πρόεδρο και το τοπικό Δ.Σ της της βελτίωσης και συντήρησης της αγροτικής και δημοτικής οδοποιίας στην Τ.Κ Μαρκινιάδας.
Ορίζει Καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο την Κ. Τόλη Δημήτριο του Γεωργίου και τις μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την αντιπυρική – αντιπλημμυρική προστασία της ΤΚ Μαρκινιάδας.
β) Την εποπτεία και έλεγχο των λαικών αγορών σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.
γ) Την τέλεση πολιτικών γάμων σε συνεργασία με την αντιδήμαρχο της Δ.Ε Πέτα.

Ε. Ορίζει Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο από την Δημοτική Παράταξη της Δημάρχου κ. Κολιούλη Ηλία του Χρήστου για το χρονικό διάστημα από 07/09/2020 μέχρι και την 06/03/2021 και του μεταβιβάζει τις παρακάτω κατά τόπο αρμοδιότητες στις παρακάτω Τ.Κ της Δημοτικής Ενότητας Κομποτίου και συγκεκριμένα στήν (Τ.Κ. Κομποτίου, Τ.Κ Σελλάδων, Τ.Κ Συκιών, Τ.Κ Περάνθης, Τ.Κ Φωτεινού και Τ.Κ Μεγάρχης).
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες.
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες σε συνεργασία με τα τοπικά Συμβούλια.
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες.
δ) Υπογράφει με εξουσιοδότηση της Δημάρχου βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις Δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των παραπάνω Τ.Κ (εκτός πιστοποιητικών χρησικτησίας και βεβαιώσεων
μόνιμης κατοικίας).
ε) Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) Την ευθύνη της λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) της Τ.Κ Κομποτίου.
ζ) Την αναπλήρωσή της Δημάρχου στην τέλεση πολιτικών γάμων της Δ.Ε Κομποτίου του δήμου Νικολάου Σκουφά.
Ορίζει Καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο τον Κ. Κολιούλη Ηλία του Χρήστου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Α) Την παρακολούθηση και Διαχείριση σε συνεργασία με τους κατά τόπους αντιδημάρχους των αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε όλες της Δ.Ε του δήμου Νικολάου Σκουφά.
Β) Της ευθύνη παρακολούθησης και καλής λειτουργίας σε συνεργασία με τους κατά τόπους αντιδημάρχους και τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου, των καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος και εμπορίου του δήμου Νικολάου Σκουφά.
Γ) Την εποπτεία και την ευθύνη της καλής Λειτουργίας των κοιμητηρίων και των παιδικών χαρών, σε συνεργασία με τους κατά τόπους αντιδημάρχους, στα όρια του δήμου Νικολάου Σκουφά.

ΣΤ. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του
δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.
Ζ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί η Δήμαρχος. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες: α) της Αντιδημάρχου κ. Γεωργής Καλλιόπης που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κολιούλης Ηλίας , β) του Αντιδημάρχου κ. Κολιούλη Ηλία που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Γεωργή ΚΑλλιόπη, γ) του Αντιδημάρχου κ. Δήμου Δημήτριου, που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ντοκομές Δημήτριος και δ) του Αντιδημάρχου κ. Ντοκομέ Δημήτριου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δήμος Δημήτριος.
Η. Όταν η Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Γεωργή Καλλιόπη του Λάμπρου που αναπληρώνει τη Δήμαρχο, και όταν αυτή απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον
Αντιδήμαρχο κ. Δήμο Δημήτριο του Κων/νου .
Θ. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 3ε και 3στ, του άρθρου 3, του Ν. 4051/2012, καθώς και των διατάξεων του άρθρου 3, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 256/Α/31-12-2012), Οι Αντιδήμαρχοι κ. Γεωργή Καλλιόπη του Λάμπρου, Κολιούλης Ηλίας του Χρήστου και Ντοκομές Δημήτριος του Ευρυπίδη, θα λαμβάνουν την προβλεπόμενη από το νόμο αντιμισθία. Ο Αντιδήμαρχος κ. Δήμος Δημήτριος του Κων/νου θα λαμβάνει τις πλήρεις αποδοχές της οργανικής του θέσης και ο αντιδήμαρχος Κ. Τόλης Δημήτριος του Γεωργίου θα είναι άμισθος.
Ι. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Νικολάου Σκουφά και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

 

Η Δήμαρχος του δήμου Νικολάου Σκουφά

Βαβέτση Ροζίνα

Πηγή Δήμος Νικολάου Σκουφά Website

spot_imgspot_img

Related Articles

Get in touch

45ΥποστηρικτέςΚάντε Like
7ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Τελευταία Νέα