Πρόσληψη ΠΕ Καθηγητή Φυσικής Αγωγής στον Ο.Π.Α.

Πρόσληψη ΠΕ Καθηγητή Φυσικής Αγωγής στον Ο.Π.Α.

Ο Δήμος Νέας Προποντίδας ανακοινώνει την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωριαία αποζημίωση, ενός (1) ατόμου, για την κάλυψη των αναγκών στα αθλητικά τμήματα με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, στο Τμήμα Αθλητισμού που εδρεύει στα Νέα Μουδανιά και συγκεκριμένα τους εξής, ανά
υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Δείτε:

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης

Πηγή Δήμος Νέας Προποντίδας Website