Πίνακας κατάταξης-βαθμολογίας υποψηφίων της αριθ. ΣΟΧ 1/2019 Ανακοίνωσης του Δήμου: Ειδικότητα ΥΕ Εργατών καθαριότητας απορριμματοφόρων αυτοκινήτων

Πίνακας κατάταξης-βαθμολογίας υποψηφίων της αριθ. ΣΟΧ 1/2019 Ανακοίνωσης του Δήμου: Ειδικότητα ΥΕ Εργατών καθαριότητας απορριμματοφόρων αυτοκινήτων

Ο Πίνακας κατάταξης-βαθμολογίας υποψηφίων της αριθ. ΣΟΧ 1/2019 Ανακοίνωσης του Δήμου Νέας Προποντίδας με Ειδικότητα ΥΕ Εργατών καθαριότητας απορριμματοφόρων αυτοκινήτων είναι ο εξής:

Το πλήρες κείμενο της Ανακοίνωσης

Πηγή Δήμος Νέας Προποντίδας Website