Ευρωπιώτικα Δήμου Παιονίας: Λαϊκή βραδιά στη δεύτερη πλατεία