Ευρωπιώτικα Δήμου Παιονίας: Γυμναστικές επιδείξεις στην Κεντρική Πλατεία Ευρώπου