39α Αξιουπολίτικα στο Δήμο Παιονίας:Παιδική εκδήλωση

Παιδική εκδήλωση με διασκεδαστές – clown και facepainting στην Πλατεία Παύλου Μελά.