39α Αξιουπολίτικα στο Δήμο Παιονίας: Επίδειξη Ζούμπα