ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016 (Α’ 147)

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ.