Έλεγχος προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2016 των Δήμων, των Περιφερειών και των νομικών τους προσώπων

Η ΥΠ” ΑΡ. 41/13-11-2015 ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ.