ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.4039/2012 (ΦΕΚ Α’ 15/02/2012) ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΣ ΙΣΧΥΕΙ

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ