Διαγωνισμός για την αποπεράτωση της μεγάλης βρύσης Κορησού

Διαγωνισμός για την αποπεράτωση της μεγάλης βρύσης Κορησού

Ο ∆ήµος Καστοριάς  προκηρύσσει ανοικτό συνοπτικό  διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου:

” Αποπεράτωση διαμόρφωσης Μεγάλης Βρύσης  Κορησού”  με Α.Μ. 48/2017, µε προϋπολογισµό  20.000,00€ µε ΦΠΑ.

Το έργο ανήκει στην κατηγορία  ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του ∆ιαγωνισµού από την έδρα της υπηρεσίας στα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Πυθαγόρα 1 Μανιάκοι Καστοριάς 52100 (ισόγειο) και να αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών µε δική τους δαπάνη και επιµέλεια, καθώς και από την ιστοσελίδα του ∆ήµου «www.kastoria.gov.gr» (Εξυπηρέτηση Πολιτών-Προκηρύξεις –  ∆ιακηρύξεις).

Η ∆ιακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί βάσει των διατάξεων του ν.4412/16 και ο κωδικός της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ είναι: 17PROC001853219.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2467351613, FAX επικοινωνίας 2467081301, αρµόδιος  υπάλληλος για επικοινωνία κ. Πετκανά Γεωργία.

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις  19 /09 /2017, ηµέρα Τρίτη  και ώρα 10.00 π.µ. , µε κριτήριο ανάθεσης σύµβασης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή).

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, που δραστηριοποιούνται στην Α1 τάξη

και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ,  ή ενώσεις αυτών (βλ. άρθρο 76 παρ.3β του Ν.4412/16)

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό δεν απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής συµµετοχής σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016.

Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) µήνες και αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης.

Το έργο χρηµατοδοτείται από ( ΠΡ.ΥΜΑΘ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  µε Κ.Α.Ε. 30.7326.59. ∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

Το αποτέλεσµα της ∆ηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταµένη Αρχή, που είναι ο ∆ήµος Καστοριάς, µε το αρµόδιο όργανο του, την Οικονοµική Επιτροπή.

 

The post Αποπεράτωση διαμόρφωσης Μεγάλης βρύσης Κορησού appeared first on Δήμος Καστοριάς.

Πηγή