Αντιπλημμυρική προστασία ρέματος περιοχής Τ.Κ. Διονυσίου

Αντιπλημμυρική προστασία ρέματος περιοχής Τ.Κ. Διονυσίου

Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ» το οποίο κατασκευάζεται κατά μήκος του ρέματος Διονυσίου, από το όριο της επέκτασης Παραλίας Διονυσίου μέχρι το όριο της εισόδου προς τα ανάντη στον οικισμό της Πορταριάς του Δήμου Ν.Προποντίδας. Ο προϋπολογισμός σύμβασης του έργου είναι 151.608,57€

Το ουσιαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζεται είναι η άρση των πλημμυρικών φαινομένων εξαιτίας της διάβρωσης του εδάφους και των εναποθέσεων που προκαλούνται. Οι εργασίες που θα γίνουν κατά μήκος του ρέματος αφορούν σε καθαρισμό του ρέματος από τα αυτοφυή φυτά με κοπή τους, σε εξομάλυνση και αναδιαμόρφωση του πυθμένα και σε διαμόρφωση δεκαεπτά (17) αναβαθμών από άοπλο σκυρόδεμα και τεσσάρων καταβαθμών με συρματοκιβώτια.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η βέλτιστη λειτουργία του ρέματος και προστατεύεται η θαλάσσια περιοχή στην θέση εκβολής από τις δυσμενείς επιπτώσεις μετά από περιόδους έντονων βροχοπτώσεων.

Πηγή: Δήμος Νέας Προποντίδας