Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για: ”Εργασίες αποχιονισμού Δήμου Καστοριάς” με τη συνοπτική διαδικασία απ’ευθείας ανάθεσης.

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για: ”Εργασίες αποχιονισμού Δήμου Καστοριάς” με τη συνοπτική διαδικασία απ’ευθείας ανάθεσης.

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για: ” Εργασίες αποχιονισμού Δήμου Καστοριάς ” με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, για τις κάτωθι Δ.Ε.:

1) ” Εργασίες αποχιονισμού Δ.E. Αγίων Αναργύρων ” με Α.Μ.: 56/2019. Η αντίστοιχη δαπάνη με Κ.Α.: 30.6262.01 εγκρίθηκε και διατέθηκε η πίστωση 3.000,00 € για το έτος 2019 με την αριθμό πρωτ.: 18162/10-10-2019 και ΑΔΑΜ: 19REQ005688026 απόφαση της Οικονομικής Υπηρεσίας, ενώ για το υπόλοιπο ποσό των 15.000,00 € θα υπάρξει πρόβλεψη πίστωσης στον προϋπολογισμό του έτους 2020.

2) ” Εργασίες αποχιονισμού Δ.E. Κλεισούρας ” με Α.Μ.: 57/2019. Η αντίστοιχη δαπάνη με Κ.Α.: 30.6262.02 εγκρίθηκε και διατέθηκε η πίστωση 3.000,00 € για το έτος 2019 με την αριθμό πρωτ.: 18160/10-10-2019 και ΑΔΑΜ: 19REQ005688021 απόφαση της Οικονομικής Υπηρεσίας, ενώ για το υπόλοιπο ποσό των 19.000,00 € θα υπάρξει πρόβλεψη πίστωσης στον προϋπολογισμό του έτους 2020.

3) ” Εργασίες αποχιονισμού Δ.E. Κορεστείων ” με Α.Μ.: 58/2019. Η αντίστοιχη δαπάνη με Κ.Α.: 30.6262.03 εγκρίθηκε και διατέθηκε η πίστωση 3.000,00 € για το έτος 2019 με την αριθμό πρωτ.: 18161/10-10-2019 και ΑΔΑΜ: 19REQ005688022 απόφαση της Οικονομικής Υπηρεσίας, ενώ για το υπόλοιπο ποσό των 19.000,00 € θα υπάρξει πρόβλεψη πίστωσης στον προϋπολογισμό του έτους 2020.

4) ” Εργασίες αποχιονισμού Δ.E. Μακεδνών ” με Α.Μ.: 59/2019. Η αντίστοιχη δαπάνη με Κ.Α.: 30.6262.04 εγκρίθηκε και διατέθηκε η πίστωση 3.000,00 € για το έτος 2019 με την αριθμό πρωτ.: 18159/10-10-2019 και ΑΔΑΜ: 19REQ005688017 απόφαση της Οικονομικής Υπηρεσίας, ενώ για το υπόλοιπο ποσό των 11.000,00 € θα υπάρξει πρόβλεψη πίστωσης στον προϋπολογισμό του έτους 2020.

5) ” Εργασίες αποχιονισμού Δ.E. Βιτσίου ” με Α.Μ.: 60/2019. Η αντίστοιχη δαπάνη με Κ.Α.: 30.6262.05 εγκρίθηκε και διατέθηκε η πίστωση 3.000,00 € για το έτος 2019 με την αριθμό πρωτ.: 18158/10-10-2019 και ΑΔΑΜ: 19REQ005688015 απόφαση της Οικονομικής Υπηρεσίας, ενώ για το υπόλοιπο ποσό των 15.000,00 € θα υπάρξει πρόβλεψη πίστωσης στον προϋπολογισμό του έτους 2020.

6) ” Εργασίες αποχιονισμού Δ.E. Αγίας Τριάδας ” με Α.Μ.: 61/2019. Η αντίστοιχη δαπάνη με Κ.Α.: 30.6262.06 εγκρίθηκε και διατέθηκε η πίστωση 3.000,00 € για το έτος 2019 με την αριθμό πρωτ.: 18154/10-10-2019 και ΑΔΑΜ: 19REQ005687979 απόφαση της Οικονομικής Υπηρεσίας, ενώ για το υπόλοιπο ποσό των 20.000,00 € θα υπάρξει πρόβλεψη πίστωσης στον προϋπολογισμό του έτους 2020.

7) ” Εργασίες αποχιονισμού Δ.E. Καστοριάς ” με Α.Μ.: 62/2019. Η αντίστοιχη δαπάνη με Κ.Α.: 30.6262.07 εγκρίθηκε και διατέθηκε η πίστωση 3.000,00 € για το έτος 2019 με την αριθμό πρωτ.: 18157/10-10-2019 και ΑΔΑΜ: 19REQ005688012 απόφαση της Οικονομικής Υπηρεσίας, ενώ για το υπόλοιπο ποσό των 21.000,00 € θα υπάρξει πρόβλεψη πίστωσης στον προϋπολογισμό του έτους 2020.

8) ” Εργασίες αποχιονισμού Δ.E. Μεσοποταμίας ” με Α.Μ.: 63/2019. Η αντίστοιχη δαπάνη με Κ.Α.: 30.6262.08 εγκρίθηκε και διατέθηκε η πίστωση 3.000,00 € για το έτος 2019 με την αριθμό πρωτ.: 18156/10-10-2019 και ΑΔΑΜ: 19REQ005687987 απόφαση της Οικονομικής Υπηρεσίας, ενώ για το υπόλοιπο ποσό των 17.000,00 € θα υπάρξει πρόβλεψη πίστωσης στον προϋπολογισμό του έτους 2020.

9) ” Εργασίες αποχιονισμού Δ.E. Καστρακίου ” με Α.Μ.: 64/2019. Η αντίστοιχη δαπάνη με Κ.Α.: 30.6262.09 εγκρίθηκε και διατέθηκε η πίστωση 3.000,00 € για το έτος 2019 με την αριθμό πρωτ.: 18155/10-10-2019 και ΑΔΑΜ: 19REQ005687983 απόφαση της Οικονομικής Υπηρεσίας, ενώ για το υπόλοιπο ποσό των 15.000,00 € θα υπάρξει πρόβλεψη πίστωσης στον προϋπολογισμό του έτους 2020.

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΌΡΟΙ

Ο Δήμος Καστοριάς πρόκειται να προβεί στην ανάθεση των παραπάνω εργασιών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 6, παρ. 14 του Ν. 4071/2012. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Κάθε οικονομικός φορέας έχει τη δυνατότητα υποβολής έως και δύο (2) προσφορών, ήτοι δύναται να αναλάβει ως Ανάδοχος έως και δύο (2) Δημοτικές Ενότητες (Δ.Ε.) του Δήμου Καστοριάς.

 

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης): όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την υπηρεσία που αποτελούν αντικείμενο της συγκεκριμένης τεχνικής έκθεσης.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. (έδρα: Πυθαγόρα, Μανιάκοι Ν. Καστοριάς) την σφραγισμένη προσφορά τους εγγράφως στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την Δευτέρα 21/10/2019 και ώρα 10:00 π.μ..

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ με ποινή αποκλεισμού

Η προσφορά του οικονομικού φορέα θα πρέπει να περιέχει:

 1. Έντυπο οικονομικής προσφοράς.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρει ότι: α) η επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη στο οικείο Επιμελητήριο ή σε επαγγελματικό σύλλογο και ασκώ επάγγελμα συναφές με το αντικείμενο της σύμβασης, β) ότι μελέτησε και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσης πρόσκλησης και της αντίστοιχης τεχνικής μελέτης και ότι οι υπηρεσίες που προσφέρει είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές γ) δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 (Α’75) ως προκαταρτική απόδειξη ότι δεν υπάρχει εις βάρος του συμμετέχοντος τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους παρακάτω λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων (άρθρο 73 του ν. 4412/2016).
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 (Α’75) ως προκαταρτική απόδειξη ότι δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, λόγω της οποίας αποκλείεται ή μπορεί να αποκλεισθεί από διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης.
 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 (Α’75) ως προκαταρτική απόδειξη ότι όλα τα μηχανήματα και οι γεωργικοί ελκυστήρες θα πρέπει να φέρουν κατ’ ελάχιστο απαραιτήτως τον παρακάτω εξοπλισμό :
  • κουβούκλιο χειρισμού
  • λεπίδα αποχιονισμού
  • συρματόσχοινα ρυμούλκησης
  • περιστρεφόμενους φάρους
  • ελαστικά καλής κατάστασης
  • προβολείς εργασίας (εμπρός και πίσω)
  • αντιολισθητικές αλυσίδες
  • θερμαινόμενα φίλτρα πετρελαίου
  • γιλέκο εργασίας φωσφορούχο.
 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 (Α’75) ως προκαταρτική απόδειξη ότι κάθε προσφερόμενο μηχάνημα δύναται να αναλάβει μόνο έως και δύο (2) χώρους (Τοπικές Κοινότητες) ευθύνης από το σύνολο των Τοπικών Κοινοτήτων της αντίστοιχης Δημοτικής Ενότητας για την οποία υποβάλλεται η προσφορά, έτσι ώστε να είναι ικανό να ανταποκριθεί ταυτόχρονα στις ανάγκες του Δήμου.
 7. Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα απασχολούμενα μηχανήματα – οχήματα (ιδιόκτητα ή μισθωμένα) θα διαθέτουν τις νόμιμες άδειες κυκλοφορίας και ασφάλειες, οι οποίες θα προσκομισθούν σε απλά φωτοαντίγραφα πριν την υπογραφή της απόφασης ανάθεσης. Από τον ανάδοχο θα ζητηθούν Απόσπασμα ποινικού μητρώου, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα προς απόδειξη των ανωτέρω πριν την υπογραφής της σύμβασης.
 8. Εφόσον πρόκειται για Νομικό πρόσωπο αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης της προσφοράς

Η τεχνική έκθεση, ο προϋπολογισμός, κ.λ.π. στοιχεία θα διατεθούν μαζί με το έντυπο της οικονομικής προσφοράς. Πληροφορίες για την παρούσα εργασία παρέχονται από τον υπάλληλο της Δ.Τ.Υ. Τσιτσικλή Ν. Ιωάννη, τηλ. επικοινωνίας 24673 51609 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.

Ανδρέας Μόκκας

Αγρ. Τοπ/φος Μηχανικός

 

Αποχιονισμός Δ.Ε. Αγίων Αναργύρων – ΜΕΛΕΤΗ.doc

Αποχιονισμός Δ.Ε. Κλεισούρας – ΜΕΛΕΤΗ

Αποχιονισμός Δ.Ε. Κορεστείων – ΜΕΛΕΤΗ

Αποχιονισμός Δ.Ε. Μακεδνών – ΜΕΛΕΤΗ

Αποχιονισμός Δ.Ε. Βιτσίου – ΜΕΛΕΤΗ

Αποχιονισμός Δ.Ε. Αγίας Τριάδας – ΜΕΛΕΤΗ

Αποχιονισμός Δ.Ε. Καστοριάς – ΜΕΛΕΤΗ

Αποχιονισμός Δ.Ε. Μεσοποταμίας – ΜΕΛΕΤΗ

Αποχιονισμός Δ.Ε. Καστρακίου – ΜΕΛΕΤΗ

 

 

Πηγή Δήμος Καστοριάς Website