Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ – Δήμος Βόλβης

Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ – Δήμος Βόλβης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός, 19/04/2019
Aριθμ. Πρωτ.: 7888

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

Ο Δήμαρχος Βόλβης

Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 225.690,85 € με Φ.Π.Α. 24% (182.008,75 € άνευ ΦΠΑ).
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο της ποσότητας όλων των ειδών προς προμήθεια, όπως αυτά ορίζονται στην αρ. 4/2019 σχετική μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλβης.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
 

Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Βόλβης
Είδος Αναθέτουσας Αρχής: ΟΤΑ
Έδρα: Σταυρός Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57014
Τηλ.: 23973-30220,23973-30221 ,Fax: 23970 61888
E-mail: promithies.dimosvolvis@gmail.com
Ιστοσελίδα: www.dimosvolvis.gr

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

και με τη αρ. 324/2018 Α.Δ.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Πηγή Δήμος Βόλβης Website