ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό “Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας, στο Δήμο ΒΟΛΒΗΣ”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός, 07/03/2019
Aριθμ. Πρωτ.: 4544

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗΣ”

Ο Δήμαρχος Βόλβης

προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης του Δήμου για την: “Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας, στο Δήμο ΒΟΛΒΗΣ”για 12 έτη από την υπογραφή της σύμβασης,ενδεικτικού προϋπολογισμού καθαρής αξίας240.000 € (297.600,00 με ΦΠΑ 24 %).Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία ορίζονται στην αρ. 68/2018 μελέτη  του Δήμου Βόλβης.

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή : Δήμος Βόλβης

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Έδρα: Σταυρός Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Ταχ.Κωδ.: 57014, Ελλάδα , Κωδικός NUTS : EL522

Τηλ.: 23973-30220, 23973-30221,Φαξ: 23970-65600,

Αρμόδιοι για πληροφορίες : Μαρία Καραγιάννη / Ευτυχία Κούρτη    

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: promithies.dimosvolvis@gmail.com, Ιστοσελίδα: www.dimosvolvis.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα:

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grτου ως άνω συστήματος. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης και σε όλα τα έγγραφα της σύμβασης μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Βόλβης:www.dimosvolvis.gr.

3. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της παροχής υπηρεσιών:

Κωδικός NUTS: EL 522

4. Σύντομη Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (  CPV : 79411000-8)

Ο ρόλος του Συμβούλου Υποστήριξης είναι να  παρακολουθεί και πιστοποιεί με βάση την Κύρια Σύμβαση (ΣΠΥ), την καλή εκτέλεση της και να πιστοποιεί την τήρηση των επιμέρους συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου (ΣΠΥ). Η Κύρια Σύμβαση αφορά την υλοποίηση του έργου με τίτλο: “Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στο Δήμο Βόλβης»”.

5. Προσφορές

Οι Προσφορές υποβάλλονται με βάση το σχετικό άρθρο 2.4. της διακήρυξης και σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα αυτής.

6. Χρόνος παράδοσης –μέγιστος χρόνος υλοποίησης

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται  σε 12 Έτη από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης και μπορεί να επεκταθεί χωρίς αύξηση του Οικονομικού Αντικειμένου, ανάλογα με την διάρκεια ισχύος της Σύμβασης του Αναδόχου (Κύρια Σύμβαση) για την “Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας, στο Δήμο Βόλβης”.

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2.2.1 της διακήρυξης

8. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους , που αποτυπώνονται στο Παράρτημα  ΙΙ της διακήρυξης και στην αρ.68/2018 μελέτη( Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων) .

Στο Άρθρο 2.2.9.2 Β2 της διακήρυξης , προσδιορίζεται ότι μέρος λαμβάνουν αυτοί που:

1)είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος – μέλος εγκατάστασής τους και να αποδεικνύουν δραστηριότητα σε έργα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας (Ενεργειακή Εξοικονόμηση – Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης, κλπ) και  

2) είναι εγγεγραμμένοιστο Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τιςΕπιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών. Εάν ο προσφέρων Οικονομικός Φορέας έχει την έδρα του στο εξωτερικό, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένος στο αντίστοιχο μητρώο Esco Registry εφόσον είναι διαθέσιμο. Σε κάθε περίπτωση να καλύπτεται η ανωτέρω προϋπόθεση. 

Στο Άρθρο 2.2.9.2 Β4 της διακήρυξης ,σχετικά με το προσωπικό , υπάρχει υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης. (αναλυτικά βιογραφικά των στελεχών που την απαρτίζουν και σχετική υπεύθυνη δήλωση).

 

9. Παραλαβή προσφορών:

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των Προσφορών είναι η 4η του μηνός Απριλίου, του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016.Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από την 7η του μηνός Μαρτίου, του έτους  2019, ημέρα Πέμπτη. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα γίνει την 10η του μηνός Απριλίου, του έτους  2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ..

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ   ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ               ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαδικτυακή Πύλη

www.promitheus.gov.gr

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

07/03/2019

07/03/2019

13:00:00 μ.μ.

04/04/2019

13:00:00 μ.μ.

10/04/2019

10:00:00 π.μ.

 

10. Χρόνος ισχύος προσφορών:

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον παρόντα Διαγωνισμό για 12 μήνες, από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 2.4.5 της διακήρυξης.

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

12.Εγγυήσεις ( Υποδείγματα στο Παράρτημα V της διακήρυξης)

1) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής. Για την έγκυρη συμμετοχή, πρέπει να  κατατεθεί από τους συμμετέχοντες Οικονομικούς Φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 4.800,00 € σύμφωνα με τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2.1 της διακήρυξης.

2) Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 4.1 της διακήρυξης.

13. Χρηματοδότηση:

Η χρηματοδότηση της παρούσας Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών θα γίνει από Ιδίους Πόρους, προερχόμενους από τα Ανταποδοτικά Τέλη Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Βόλβης. Η δαπάνη για το Δήμο Βόλβης βαρύνει το κάτωθι Κ.Α.: 02.20.6117.0001και έχουν γίνει οι σχετικές πολυετείς αναλήψεις υποχρέωσης.

14. Κριτήρια επιλογής

Σύμφωνα με την αρ. 68/2018 μελέτη και τα άρθρα 2.2.4-2.2.8 της διακήρυξης.

15. Προδικαστικές Προσφυγές – Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Αναλυτικά πληροφορίες για τις προδικαστικές προσφυγές δίδονται στο άρθρο 3.4 της διακήρυξης.

16. Δημοσιεύσεις:

Α.Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 4/03/2019 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δημοσιεύτηκε στις 6/03/2019 με αρ. προκήρυξης 2019/S046-105614.

Β.Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:71425

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :

στις εφημερίδες:  

1. Ημερήσια Τοπική ( Καθημερινή Τοπική Εφημερίδα της Θεσσαλονίκης )

2. Επτά Ημέρες (Τοπική Εβδομαδιαία)

Η προκήρυξη όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) .Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.dimosvolvis.gr στην διαδρομή: Ενημέρωση Διακηρύξεις και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Γ.Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει: τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

και με τη αρ. 324/2018Α.Δ.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Πηγή Δήμος Βόλβης Website

spot_imgspot_img

Related Articles

Get in touch

45ΥποστηρικτέςΚάντε Like
3ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Τελευταία Νέα