Array

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤOΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 11-17 και 163, 167 του Ν.3584/07 (ΦΕΚ 143/Α΄/2007) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018)

4. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαβρύτων (ΦΕΚ 2744/τ.Β΄/02-12-2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

5. Την ανάγκη για παροχή εξειδικευμένων συμβουλών προς το Δήμαρχο.

6. Την υπ΄αριθμ. 5213/10-06-2022 Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου για την ύπαρξη των απαιτούμενων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2022.
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ
Α. Tην πρόθεσή του να προβεί στην πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, για την παροχή συμβουλών και προτάσεων προς το Δήμαρχο για τον προγραμματισμό αρχιτεκτονικών έργων και παρεμβάσεων στο οικιστικό περιβάλλον, με σκοπό την ποιοτική και περιβαλλοντική αναβάθμισή του και τη βελτίωση της εικόνας του δημόσιου χώρου (Εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών αναπλάσεων οικισμών και κτιρίων, παρακολούθηση υλοποίησης σχετικών έργων, σύνταξη τεχνικών δελτίων – υποβολή προτάσεων σε προγράμματα που αφορούν στο οικιστικό περιβάλλον και την ποιότητα ζωής).
Ο Ειδικός Σύμβουλος υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.
Το συμβουλευτικό του έργο θα απευθύνεται προς το Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο, την Εκτελεστική Επιτροπή, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου, ανάλογα με τις αρμοδιότητές του.
Υπό τη διεύθυνση του Προϊσταμένου της οικείας Υπηρεσίας του Δήμου, οι Ειδικοί Σύμβουλοι, οι Ειδικοί Συνεργάτες και οι Επιστημονικοί Συνεργάτες, εφόσον κατέχουν τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών και τα λοιπά προσόντα, μπορούν να συντάσσουν χωρίς πρόσθετη αμοιβή, μελέτες και τεύχη διαγωνισμών για έργα, υπηρεσίες και προμήθειες του Δήμου, καθώς και σχέδια αποφάσεων αναθέσεων, συμβάσεων και ενταλμάτων για τις Οικονομικές Υπηρεσίες. (παρ 7 άρθρο 163 Ν. 3584/2007, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 39 του Ν.4735/2020 και συμπληρώθηκε από το άρθρο 57 του Ν.4954/22).
Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματος τους είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Συμβούλου, του Ειδικού Συνεργάτη και του Επιστημονικού Συνεργάτη. Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορεί να εισάγονται εξαιρέσεις από τα ασυμβίβαστα της παρούσας, με ανάλογη εφαρμογή της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 29 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114). (παρ 7 άρθρο 163 Ν. 3584/2007, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 39 του Ν.4735/2020).
Η πλήρωση της εν λόγω θέσης θα διενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007.

Β. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής προσόντα:
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Αρχιτέκτονα Μηχανικού της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής ή πτυχίο ή τίτλος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από χώρα μέλος της Ε.Ε. με πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας.
2. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Αρχιτέκτονα Μηχανικού.
3. Εμπειρία σε αντίστοιχο τομέα Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τo αντικείμενo απασχόλησης.
4. Γνώση Η/Υ (ΕCDL CAD CERTIFICATE)
5. Γνώση αγγλικής (Επίπεδο FIRST CERTIFICATE)
6. Να κατέχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17).

Γ. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά – σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από δημόσιες υπηρεσίες – φορείς ή ακριβή αντίγραφα – ως εξής:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
2. Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών.
3. Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Aρχιτέκτονα Μηχανικού.
4. Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού (άρθρα 11 έως 17 του Ν.3584/2007).
5. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα με σαφή αναφορά σε επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχο τομέα Ο.Τ.Α., εμπειρία στο αντικείμενο εκπόνησης αρχιτεκτονικών μελετών αναπλάσεων οικισμών και κτιρίων – παρακολούθησης υλοποίησης σχετικών έργων, συνοδευόμενο από σχετική υπεύθυνη δήλωση ως προς την εξειδικευμένη εμπειρία.
Η εμπειρία αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα και επιπλέον, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας. Για εμπειρία στο Δημόσιου τομέα ως μισθωτοί, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης μπορεί να προσκομιστεί βεβαίωση του δημοσίου φορέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.

Δ. Η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών, από την δημοσίευση της παρούσης στον τοπικό τύπο, στο Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου (Ευσεβίου Κηπουργού 6, Τ.Κ.250 01 Καλάβρυτα) ή αποστέλλονται στο email: prosop@kalavrita.gr.
Ε. Η παρούσα γνωστοποίηση να δημοσιευτεί σε μία τοπική εφημερίδα ημερήσιας κυκλοφορίας, να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαβρύτων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ


Πηγή Δημος Καλαβρύτων Website

spot_imgspot_img

Related Articles

Get in touch

45ΥποστηρικτέςΚάντε Like
6ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Τελευταία Νέα