Απόφαση Δημάρχου περι ορισμού Αντιδημάρχου Οικονομικών Δήμου Καλαβρύτων.

Απόφαση Δημάρχου περι ορισμού Αντιδημάρχου Οικονομικών Δήμου Καλαβρύτων.

α) «Ορισμός Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Καλαβρύτων»
β) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 410/04-09-2019 απόφασης του Δημάρχου Καλαβρύτων περί ορισμού Αντιδημάρχων του Δήμου Καλαβρύτων».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 58,61,94 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και την παρ. 3 ε’ άρθρου 3 του Ν.4051/2012 (Α’ 40).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45/99 τεύχος Α΄): Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις, περί μεταβίβαση αρμοδιότητας των διοικητικών οργάνων – Εξουσιοδότηση των διοικητικών οργάνων προς υπογραφή.

6. Τις διατάξεις των άρθρων 75,76,86,88 και 89 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ τεύχος Α΄114/08-06-2006) Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας.

7. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.3861/2010.

8. Την υπ’ αριθμ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος Β΄) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει”.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν. 4483/2017 (Α΄107) και της παρ. 3 ε΄ του άρθρου 3 του ν. 4051/2012 (Α΄40), αναφορικά με την αντιμισθία.

10. Τις διατάξεις του άρθρου 114. παρ. 4α του Ν. 4623/2019 (Α’ 134).

11. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής του 2011 (ΦΕΚ 3465 Τ. ‘Β 28-12-2012) για το Δήμο Καλαβρύτων, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 11,045 κατοίκους.

12. Την εγκύκλιο 82/59633/20.08.2019 του ΥΠ.ΕΣ. : «Ορισμός Αντιδημάρχων».

13. Την εγκύκλιο 48/22119/07.04.2020 του ΥΠ.ΕΣ. : «Ορισμός Αντιδημάρχων».

14. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαβρύτων (Φ.Ε.Κ. 2744 τ. ΄Β / 02-12-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

15. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν 5 Αντιδήμαρχοι.

16. Την υπ’ αριθμ. 410 /04-09-2019 Απόφαση Δημάρχου Καλαβρύτων.

17. Το γεγονός ότι οι κ.κ. (1) Σαμαρτζόπουλος Ιωάννης του Ιωάννη και (2) Ροδόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου, εξελέγησαν Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης της πλειοψηφίας, κατά τις δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου και 2ας Ιουνίου 2019.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.Α Ορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο Σαμαρτζόπουλο Ιωάννη του Παναγιώτη ως Αντιδήμαρχο Οικονομικών του Δήμου Καλαβρύτων, και μεταβιβάζουμε σε αυτόν τις σχετικές αρμοδιότητες ως εξής:

 Εποπτεία, συντονισμό, παρακολούθηση και ευθύνη καλής λειτουργίας όλων των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου.
 Την εποπτεία και ευθύνη των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου.
 Την ευθύνη της έγκαιρης βεβαίωσης και είσπραξης των πάσης φύσεως εσόδων του Δήμου.
 Τη συνυπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων, που έχουν συνταχθεί από την αρμόδια Υπηρεσία.
 Τον έλεγχο της κανονικής είσπραξης των εσόδων του Δήμου Καλαβρύτων καθώς και των νομίμως βεβαιωθέντων χρεών, οφειλών ή προστίμων σε βάρος τρίτων.
 Την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
 Τον έλεγχο της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, καθώς και τον έλεγχο των Οικονομικών Εκθέσεων και Καταστάσεων του Δήμου Καλαβρύτων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
 Την εποπτεία, συντονισμό, παρακολούθηση των διαδικασιών των πάσης φύσης Προμηθειών, Υλικών, Εξοπλισμού, Υπηρεσιών και Αποθηκών.
 Τη μέριμνα για την περιστολή των δαπανών των Υπηρεσιών του Δήμου Καλαβρύτων.
 Την υπογραφή των, υπό του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, πάσης φύσεως εκδιδομένων εγγράφων, βεβαιώσεων και αποφάσεων που σχετίζονται με την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων.
1.Β Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του τις αρμοδιότητες του ασκεί ο Δήμαρχος ή ο αναπληρωτής του.
1.Γ Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος υπογράφει εισηγήσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα, τα οποία εκδίδονται από τις υπηρεσίες αρμοδιότητάς του.
1.Δ Η θητεία του ανωτέρω Αντιδημάρχου διαρκεί για ένα έτος από την έκδοση της παρούσας.

2. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 410/04-09-2019 απόφαση του Δημάρχου Καλαβρύτων περί ορισμού Αντιδημάρχων του Δήμου Καλαβρύτων και ορίζουμε τον Ροδόπουλο Γεώργιο του Δημητρίου ως Άμισθο Αντιδήμαρχο , για τη Δημοτική Ενότητα Παΐων με τις αρμοδιότητες για την περιοχή ευθύνης του όπως αυτές περιγράφονται στην ανωτέρω απόφαση.
Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μια ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και να τοιχοκολληθεί, στον ειδικό πίνακα, του δημοτικού καταστήματος και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Αθανάσιος Παπαδόπουλος

Πηγή Δημος Καλαβρύτων Website