Περίληψη διακήρυξης, για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών, για τις ανάγκες του Δήμου Καλαβρύτων.

Περίληψη διακήρυξης, για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών, για τις ανάγκες του Δήμου Καλαβρύτων.

Ο Δήμος Καλαβρύτων προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «άνω των ορίων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών, για τις ανάγκες του Δήμου Καλαβρύτων και τις ανάγκες όλων των νομικών προσώπων του Δήμου Καλαβρύτων, για τα έτη 2020 και 2021 (CPV: 09132100-4: Αμόλυβδη Βενζίνη, 09134100-8: Πετρέλαιο κίνησης ντίζελ, 09135100-5: Πετρέλαιο Θέρμανσης, 09211000-1: Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα) εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 570.451,52 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 707.359,89 €.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος (αρ. 90878).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 21η του μηνός Μαΐου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00. Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό,
πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής ύψους 5.704,52 €, εφ’ όσον συμμετέχουν για το σύνολο των τμημάτων των υπό προμήθεια ειδών, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 1% της αξίας του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ή των ΤΜΗΜΑΤΩΝ προ Φ.Π.Α. για το/α οποίο/α θα συμμετέχουν.

Παρέχεται πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη – στοιχεία του διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, δια της οποίας υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων.

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος υπάλληλος:
Άγγελος Μούζουλας, τηλ.:26923 60432).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αθανάσιος Παπαδόπουλος

Πηγή Δημος Καλαβρύτων Website