Ξεκινά η ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών προς το Δήμο Καλαβρύτων

Ξεκινά η ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών προς το Δήμο Καλαβρύτων

Ο Δήμος Καλαβρύτων , στα πλαίσια του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ73/17,05,2019 ΤΕΥΧΟΣ Α΄) «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης , τη Φορολογική Διοίκηση και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης , τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού , Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις , ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις» , ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως 29.11.2019. Στον ανωτέρω Νόμο ορίζεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται έως 31.12.2019.

Συγκεκριμένα :

Α. Στη ρύθμιση του Ν.4611/2019 υπάγονται οι οφειλές προς τους Δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως 29.11.2019.

Β. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις (πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων) με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.

Γ. Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση , διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως . Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Δ. Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ.

Προκειμένου να μην αναγκαστεί ο Δήμος να προβεί στη λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης (κατασχέσεις κ.λ.π.) , καλούνται όλοι όσοι έχουν οφειλές προς το Δήμο Καλαβρύτων , να προσέλθουν να τις ρυθμίσουν και να επωφεληθούν από την ευνοϊκή αυτή ρύθμιση του νόμου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα εσόδων του Δήμου Καλαβρύτων. (Υπεύθυνος Επικοινωνίας Κώστας Ασημακόπουλος τηλ. 2692360426 & 2692360419).

Πηγή Δήμος Καλαβρύτων Website