Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Καλαβρύτων.

Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Καλαβρύτων.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 410 / 2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α’ 134).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την υπ’ αριθμ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το N. 3852/2010, όπως ισχύει”.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α’ 107) και της παρ. 3ε’, άρθρου 3, Ν. 4051/2012 (ΦΕΚ Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.

5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ-191/20.3.2014 (ΦΕΚ B’ 698)) για τον Δήμο Καλαβρύτων, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 11.045 κατοίκους.

6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Καλαβρύτων έχει τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες.

7. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι.

8. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019: Ορισμός Αντιδημάρχων.

9. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαβρύτων (ΦΕΚ Β΄2744/2-12-2011).

10. Το γεγονός ότι οι κ.κ. (1) ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΟΥΡΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, (2) ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΟΥΚΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (3) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, και (4) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, εξελέγησαν Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης της πλειοψηφίας, κατά τις δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου και 2ας Ιουνίου 2019.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Ορίζουμε τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Καλαβρύτων, με θητεία ενός (1) έτους, από 4/9/2019 μέχρι 3/9/2020, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου:

1. Τον ΣΠΥΡΟ ΚΑΟΥΡΗ του Χρήστου, κατά τόπον, Αντιδήμαρχο, για τη Δημοτική Ενότητα Καλαβρύτων.

2. Τον ΣΩΤΗΡΙΟ ΔΟΥΚΛΙΑ του Γεωργίου, κατά τόπον, Αντιδήμαρχο, για τη Δημοτική Ενότητα Κλειτορίας.

3. Τον ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟ του Γεωργίου, κατά τόπον, Αντιδήμαρχο, για τη Δημοτική Ενότητα Αροανίας.

4. Τον ΓΕΩΡΓΙΟ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟ του Δημητρίου, κατά τόπον, Αντιδήμαρχο, για τη Δημοτική Ενότητα Παΐων.

Στους ανωτέρω, κατά τόπον, Αντιδημάρχους, μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες, για την περιοχή ευθύνης τους:
1. Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
2. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
3. Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
4. Τη συνεργασία με τα Τοπικά Συμβούλια και τους Προέδρους Κοινοτήτων, για την αντιμετώπιση προβλημάτων και αναγκών των Κοινοτήτων, στους τομείς και την περιοχή ευθύνης τους.
5. Την εποπτεία, ευθύνη και έλεγχο της είσπραξης δημοτικών τελών και προσόδων.
6. Την εποπτεία, ευθύνη και έλεγχο της Δημοτικής Περιουσίας.
7. Τον έλεγχο, τον συντονισμό και τη διαχείριση, καθώς και την προστασία των κληροδοτημάτων και των περιουσιακών τους στοιχείων, που αφορούν τις κοινότητες, με ετήσια λογοδοσία στο Δημοτικό Συμβούλιο, μεριμνώντας επίσης για την κτηματογράφηση των σχετικών ακινήτων αυτών και ελέγχοντας αυτήν και την πρόοδό της, προτείνοντας συγχρόνως τρόπους διαχείρισης των ακινήτων αυτών, και μεριμνώντας συγχρόνως για τη συντήρηση και την προστασία τους.
7.1. Τον έλεγχο και την μέριμνα για την συντήρηση και την προστασία καθώς και τη διαχείριση όλων των ακινήτων και εγκαταστάσεων που υπάρχουν στις κοινότητες, μεριμνώντας επίσης, για την κτηματογράφηση των σχετικών ακινήτων αυτών και ελέγχοντας αυτήν και την πρόοδο της, προτείνοντας συγχρόνως τρόπους διαχείρισης των ακινήτων αυτών.
8. Την εποπτεία και ευθύνη των, κατά τόπο, Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου, του Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης, την τέλεση πολιτικών γάμων, την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών και την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
9. Τη λειτουργία των ΚΕΠ.
10. Την λειτουργία, τον συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ στο ΣΠΙΤΙ.
11. Τα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνοτροφίας).
12. Τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
13. Τον έλεγχο των καταστημάτων και των περιπτέρων, ως προς την έκταση των κοινοχρήστων χώρων που καταλαμβάνουν, σύμφωνα με τις άδειες που χορηγούνται από το Δήμο.
14. Τον έλεγχο και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης οχημάτων, καθώς και τη μέριμνα για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
15. Την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή.
16. Τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων και την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.
17. Τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.
18. Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας της περιοχής ευθύνης τους, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται για τα ανωτέρω.
19. Την εποπτεία, την προστασία και την καλή συντήρηση όλων των κοινόχρηστων χώρων (πλατείες, παιδικές χαρές, χώροι πρασίνου, πεζοδρόμια κλπ.).
20. Το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας.
21. Την ευθύνη για την προστασία και διαχείριση των Δασών, την εύρυθμη λειτουργία των αρδεύσεων και την προστασία και αξιοποίηση των υδάτινων πόρων.
22. Τη διαχείριση των δικτύων αποχέτευσης και ομβρίων και της προστασίας αυτών από αυθαίρετες παροχετεύσεις αποβλήτων.
23. Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.
24. Την συντήρηση, την εποπτεία, τον έλεγχο της λειτουργίας και την προστασία των κοιμητηρίων, καθώς και τον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών για τη χορήγηση αδειών ταφής.
25. Γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
26. Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
27. Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που μπορεί να τους μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος, όσον αφορά στην περιοχή ευθύνης τους, καθώς και όποια άλλη σχετική αρμοδιότητα, προβλέπεται ή τυχόν προβλεφθεί από το νόμο.

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου (ή Αντιδημάρχων) τις αρμοδιότητές του (-των), ασκεί, ο ίδιος ο Δήμαρχος (άρθρο 59 παρ. 7 ν. 3852/2010).

Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί ο Αντιδήμαρχος ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΟΥΡΗΣ του Χρήστου, που αναπληρώνει το Δήμαρχο και ακολούθως, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και αυτού, διαδοχικά, οι λοιποί Αντιδήμαρχοι κατά την, ως άνω, σειρά, ορισμού τους.

Ε. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μια ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και να τοιχοκολληθεί, στον ειδικό πίνακα, του δημοτικού καταστήματος και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αθανάσιος Παπαδόπουλος

Πηγή Δημος Καλαβρύτων Website