Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συλλογή και αξιοποίηση των χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συλλογή και αξιοποίηση των χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων

Ο Δήμος Βέροιας σας ανακοινώνει ότι δέχεται σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο τα συμφερότερα υπέρ του Δήμου αντισταθμιστικά οφέλη, για τη συλλογή και αξιοποίηση των χρησιμοποιημένων ελαίων (τηγανελαίων). Τα τηγανέλαια που απορρίπτονται στο Δήμο από νοικοκυριά θα συλλέγονται σε ειδικούς κάδους με έξοδα αποκλειστικά του αναδόχου, σύμφωνα με την πρόταση που αυτός θα καταθέσει.
Η δράση εγκρίθηκε με την αριθμό 51/2020 (ΑΔΑ : 661ΓΩ9Ο-5ΜΠ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία για τη συλλογή και διαχείριση αποβλήτων και επιπλέον θα πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις :
• Να διαθέτει άδεια συλλογήςκαι μεταφοράς χρησιμοποιημένων μη επικίνδυνων αποβλήτων (τηγανέλαια)και να διαθέτει πιστοποίηση αειφορίας για βιομάζα κατά ISCCEU.
• Η εταιρεία να είναι καταχωρημένη στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων και να υποβάλλει ετήσια έκθεση παραγωγής αποβλήτων.
• Να διαθέτει συνεργασία με μηχανικό αντίστοιχης ειδικότητας προστασίας του περιβάλλοντος.
• Να αναλάβει το κόστος αγοράς και εγκατάστασης του απαιτούμενου εξοπλισμού που θα προτείνει για τη συλλογή του απόβλητου τηγανελαίου. Ο εξοπλισμός αυτός θα τοποθετείται από τον ανάδοχο σε δημοτικά κτίρια, σχολεία και σε επιλεγμένα σημεία που θα υποδείξει ο Δήμος.
• Να αναλάβει τη συλλογή και μεταφορά του απόβλητου φυτικού ελαίου με δικά του έξοδα και μέσα.
• Να αναλάβει τα έξοδα διαφήμισης (φυλλάδια και αφίσες) και προώθησης της ιδέας της συλλογής και αξιοποίησης του απόβλητου φυτικού ελαίου (τηγανελαίου)στους κατοίκους του Δήμου.
Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν προσφορά με την οποία θα επιστρέφουν δωρεάν ως ανταποδοτικό στο Δήμο σε είδος, μέρος από την ενεργειακή ή άλλη αξιοποίηση των αποβλήτων φυτικού ελαίου που θα παραλαμβάνουν.
Στην προσφορά θα συμπεριλαμβάνετε και φάκελος όπου θα περιγράφετε αναλυτικά ο τρόπος αξιοποίησης των αποβλήτων φυτικού ελαίου.
Το κόστος μεταφοράς του προσφερόμενου είδους στην έδρα του Δήμου, αναλαμβάνει ο ενδιαφερόμενος.
Οι σφραγισμένες προσφορές θα γίνονται δεκτές στα γραφεία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος – Καθαριότητας – Πολ. Προστασίας του Δήμου Βέροιας, και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους, θα είναι η Δευτέρα 16-03-2020 στις 15.00.
Αρμόδιος υπάλληλος κα Γκαράνη Βούλα, στo τηλέφωνο 2331350637 και e-mailgarani@veria.gr.

Ο Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας – Ανακύκλωσης – Περιβάλλοντος – Πολ. Προστασίας

Παπαδόπουλος Βασίλειος

Πηγή Δήμος Βέροιας Website