Ενεργειακή Αναβάθμιση δικτύου Ηλεκτροφωτισμού

Αταλάντη 14/1/2019

logo

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η δυσμενής οικονομική συγκυρία και οι δημοσιονομικοί περιορισμοί, ασκούν μεγάλη πίεση στην οικονομική κατάσταση και στη ρευστότητα των Δήμων. Παρατηρούνται συνεχείς αναμορφώσεις στους προϋπολογισμούς και γενικότερα σημαντικές διαφοροποιήσεις στην στρατηγική και επιχειρησιακή τους στόχευση. Η εξοικονόμηση δαπανών αποτελεί βασική προτεραιότητα στη νέα Προγραμματική Περίοδο, και ειδικότερα στους τομείς: Ενέργεια – Ύδρευση & Αποχέτευση και Διαχείριση Απορριμμάτων. Η εξοικονόμηση δαπανών των αναφερόμενων τομέων, που αποτελούν τους πυλώνες χρηματοδότησης (ανταποδοτικά τέλη) των Δήμων, πρέπει, αφενός να βελτιώσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και αφετέρου, μέσω της κάλυψης της λειτουργίας των υποδομών από τον ιδιωτικό τομέα, να οδηγήσουν σε εκσυγχρονισμό και αναβάθμισή τους.

Ο Ηλεκτροφωτισμός Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός), αποτελεί το σημαντικότερο τμήμα της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης του Δήμου. Η παλαιότητα των δικτύων σε συνδυασμό με την απουσία σύγχρονων τεχνολογικών λύσεων έχει οδηγήσει σε οικονομική αδυναμία τους Φορείς να τα συντηρήσουν αλλά και σε επιδείνωση της ποιότητας υπηρεσιών φωτισμού. Τα προβλήματα της υφιστάμενης κατάστασης έχουν ως εξής:

  • Μη ορθολογική λειτουργία του δικτύου (έναρξη – λήξη λειτουργίας δε βασίζεται στην πραγματική ώρα Ανατολής – Δύσης, αλλά σε μια προσέγγιση).
  • Έλλειψη επαρκούς φωτισμού λόγω μη ανιχνεύσιμων βλαβών, μεγάλος χρόνος αντικατάσταση λαμπτήρων (υψηλό downtime) και αυξημένα έξοδα αποκατάστασης βλαβών. Εκτιμάται ότι τo 10-15% του δικτύου φωτισμού βρίσκεται καθημερινά εκτός λειτουργίας.
  • Κακή ποιότητα φωτισμού δικτύου, διότι δεν καθορίζονται στάθμες φωτεινότητας βάσει ύψους, πυκνότητας, απαιτήσεων σημείου (πχ, δρόμος, πλατεία), κ.λπ.
  • Οδικά ατυχήματα που οφείλονται σε έλλειψη φωτισμού (φωτιστικά σώματα εκτός λειτουργίας) ή/και κακή ποιότητα φωτισμού.
  • Μειωμένη αίσθηση ασφάλειας, αύξηση παραβατικής συμπεριφοράς, και των εγκληματικών ενεργειών στις περιοχές όπου το δίκτυο φωτισμού δε λειτουργεί.
  • Περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως αυξημένη κατανάλωση, έκλυση μεγάλων ποσοτήτων CO2, άσκοπη διάχυση φωτός και αυξημένα επίπεδα φωτορύπανσης.
  • Μικρή διάρκεια ζωής υφιστάμενων λαμπτήρων (μέγιστη 5.000 ώρες, μεγάλο ποσοστό εκτός λειτουργίας και ραγδαία μείωση της φωτεινότητας τους με την πάροδο του χρόνου (μείωση κατά 60% στις 5.000 ώρες).

Σήμερα υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης της συνολικής επένδυσης από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους (επιτόκιο 3,78% και δεκαετής περίοδος αποπληρωμής), ενώ ταυτόχρονα η νέα τεχνολογία led εμφανίζει μεγάλο χρόνο ζωής (τουλάχιστον 10 έτη, με υψηλή φωτεινή ροή).

Αναμενόμενο αποτέλεσμα – στόχος:

  • η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του κόστους λειτουργίας, παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και ποιότητας ζωής στον Δήμο.

Η αποπληρωμή του δανείου για το έργο θα προέρχεται από το όφελος της εξοικονόμησης που τελικά θα επιτευχθεί (αντιστοίχιση του συμβατικού και του νέου συστήματος).

Ο Δήμος δεν θα δαπανήσει πόρους, αλλά θα καλύψει το σύνολο της διαδικασίας από την εξοικονόμηση που θα προκύψει. Παράλληλα θα έχει μηδενικές δαπάνες σε συντήρηση του συστήματος (λόγω της δεκαετούς περιόδου εγγύησης), δεδομένο το οποίο θα βελτιώσει τις χρηματορροές του και θα τις διοχετεύσει, είτε σε μείωση τελών, είτε σε πρόσθετες επενδύσεις.

Η όλη διαδικασία σε διοικητικό – διαδικαστικό επίπεδο είναι δοκιμασμένη, βασίζεται στις διαδικασίες του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, που συνεπικουρείται τεχνικά από το ΚΑΠΕ, εφαρμόζει τις κοινοτικές διαδικασίες και ισχύουσες οδηγίες, τηρεί το εθνικό θεσμικό πλαίσιο, είναι ανοικτή και εξασφαλίζει το Δήμο και τις υπηρεσίες του σε θέματα νομιμότητας. Επισημαίνεται ότι σημαντικός αριθμός Δήμος έχει ήδη ολοκληρώσει ανάλογες διαδικασίες με χρηματοδότηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων (ενδεικτικά οι Δήμοι Θερμαϊκού, Αλεξανδρούπολης, Θάσου, Αλίμου κλπ.).

Ειδικότερα, ο φάκελος του έργου θα περιλαμβάνει την (1) Αποτύπωση του υφιστάμενου δικτύου οδοφωτισμού του Δήμου Λοκρών (περιλαμβανομένων και των πινάκων διανομής) (2) Μελέτη Εξοικονόμησης Ενέργειας-Ειδική Φωτοτεχνική Μελέτη, (3) Μελέτη Τεχνικής & Οικονομικής Σκοπιμότητας, (4) Σύνταξη τεύχους δημοπράτησης-τεχνικών προδιαγραφών εξοπλισμού. Τα ανωτέρω προβλέπεται να ολοκληρωθούν το αργότερο εντός δύο (2) μηνών. Ο φάκελος θα καταρτιστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, που είναι ο πλέον κατάλληλος φορέας χρηματοδότησης.

Το ΠΔΜ (καθηγητής Γ. Σκόδρας) με την από 09-11-2018 επιστολή εξέφρασε την βούληση να συνδράμει τον Δήμο στην ανωτέρω προσπάθεια και απέστειλε σχέδιο προγραμματικής σύμβασης με αντικείμενο την κατάρτιση του τεχνικού φακέλου και εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών. Η σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/10.

Για τον λόγο αυτό θα συναφθεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λοκρών, και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας – Ε.Λ.Κ.Ε. ΠΔΜ).

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

Πηγή Δήμος Λοκρών Website

Related Articles

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου, στο έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΙΣΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ»

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΙΣΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ»Εκτιμώμενης...

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου, στο έργο «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ»

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ»Εκτιμώμενης αξίας 60.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα...

Διαγωνισμός :”Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού”

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Δημοτικού Σχολείου  Άργους Ορεστικού», με προϋπολογισμό 321.579,05...

Get in touch

42ΥποστηρικτέςΚάντε Like
3ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Τελευταία Νέα

Δήμος Νέας Προποντίδας: Στην διεθνή καμπάνια #WeRemember συμμετείχαν οι εκπαιδευόμενοι του ΣΔΕ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Ολοκαυτώματος κατά τη διάρκεια του Β΄ παγκόσμιου πολέμου, οι εκπαιδευόμενοι του ΣΔΕ Ν. Προποντίδας...

Πρωτιά του Δήμου Σερρών στην ΠΚΜ- Χρηματοδότηση 2,1 εκ. ευρώ για το Πράσινο Σημείο

Στη γραμμή της εκκίνησης εισήλθε το έργο της Κατασκευής του Πράσινου Σημείου Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Σερρών, καθώς εγκρίθηκε η χρηματοδότησή του με 2,1 εκατ.ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...

Δήμος Καστοριάς: Δωρεάν εισαγωγικό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για εκπαιδευτές

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του  Δήμου Καστοριάς, στο πλαίσιο του θεματικού πεδίου «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να...

Δήμος Νάουσας: Παραδόθηκαν άλλα 13 παρκοκρέβατα σε νέους γονείς

Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Νάουσας Νικόλα Καρανικόλα παραδόθηκαν άλλα 13 παρκοκρέβατα σε γονείς που απέκτησαν πρόσφατα παιδί και πληρούν τα κριτήρια για το «δώρο...

Ένταξη του δήμου Κατερίνης σε καινοτόμα ευρωπαϊκά προγράμματα

Κώστας Κουκοδήμος: Υλοποιούμε δυναμικές & καινοτόμες διασυνοριακές συνεργασίες Σε καινοτόμα Ευρωπαϊκά προγράμματα συμμετέχει ο Δήμος Κατερίνης στοχεύοντας στην αξιοποίηση κονδυλίων και διακρατικών συνεργασιών για να προάγει νέες...