Τελική βαθμολογική κατάταξη των υποψηφίων καλλιτεχνικών διευθυντών της Κ.Ε ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας

Τελική  βαθμολογική κατάταξη των υποψηφίων καλλιτεχνικών διευθυντών της Κ.Ε  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας

Από το υπ’ αριθ. 13/2019 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Βέροιας.

Αριθ. αποφ. 22/19
«Εξέταση των ενστάσεων των υποψηφίων, κ. Χρήστου Σουγάρη, κ. Αθανάσιου Ζέρβα, κ. Στέλιου Χατζηαδαμίδη και κ. Ιωάννη Παρασκευόπουλου, επί της διαδικασίας επιλογής καλλιτεχνικού διευθυντή.»

Στη Βέροια σήμερα, 8 Ιουλίου, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 1.30μ.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας στα γραφεία της επιχείρησης (Π. Μελά και Μπιζανίου) ύστερα από την πρόσκληση όλων των μελών από τον κ. Πρόεδρο σύμφωνα με την 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/Β/ 17.08.2007) απόφαση του ΥφΕΣΔΔΑ.
Διαπιστώθηκε ότι παρίσταται ο κ. Πρόεδρος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5 μέλη.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκονταν η υπεύθυνη διαχείρισης, οργάνωσης και προβολής των θεατρικών δράσεων και παραγωγών του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ κ. Κατερίνα Γρηγοριάδου ως εκτελούσα χρέη γραμματέα.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Μαυροκεφαλίδης Νικόλαος
Στιόκα Θωμαή
Ανανιάδου Αλεξάνδρα
Γουλτίδης Γεώργιος
Καρολίδης Διονύσιος
ΑΠΟΝΤΕΣ
Βογιατζόγλου Δέσποινα
Μπατσίλας Γεώργιος

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: “όπως γνωρίζετε στις 25.02.2019 υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα ενστάσεις από τους υποψήφιους καλλιτεχνικούς διευθυντές, κ. Χριστάκη, κ. Ζέρβα, κ. Χατζηαδαμίδη, κ. Παρασκευόπουλο και κ. Σουγάρη, σύμφωνα με το κεφαλαίο Δ. ΕΠΙΛΟΓΗ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (σελ.12) της προκήρυξης πρόσληψης καλλιτεχνικού διευθυντή.

Επί της ένστασης της κ. Χριστάκη το Δ.Σ. αποφάσισε σχετικά με την υπαρ.19/19 απόφασή του στις 20 Ιουνίου 2019.
Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων ακολούθησαν δύο προσκλήσεις στις 24 Ιουνίου/ αριθ. απόφ.20 και στις 25 Ιουνίου/αριθ. απόφ. 21, αλλά λόγω έλλειψης απαρτίας , βρισκόμαστε στη σημερινή συνεδρίαση.

Οφείλουμε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων, όπως αναφέρεται στην προκήρυξη.
Προτείνω να εξετάσουμε μία μία τις υπολειπόμενες ενστάσεις των κ. Χρήστου Σουγάρη, κ. Αθανάσιου Ζέρβα, κ. Στέλιου Χατζηαδαμίδη και κ. Ιωάννη Παρασκευόπουλου, ανοίγοντας τους φακέλους τους, διαπιστώνοντας και σημειώνοντας το βάσιμο ή όχι των ενστάσεων. Αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει τεκμηριωμένη ένσταση οφείλουμε να αναβαθμολογήσουμε. Ήδη με την με αριθ. απόφ.19/19 ο κ. Μαλιάρας τίθεται εκτός διαδικασίας επιλογής Κ.Δ.
Αν από την εξέταση των ενστάσεων προκύψουν αλλαγές βαθμολογίας στα ΚΕΦ. Δ1,Δ2,Δ3,Δ4,Δ5 και Δ6 θα γίνει νέα αξιολογική κατάταξη των οκτώ υποψηφίων Κ.Δ στο τέλος της παρούσας συνεδρίασης .

Στη συνέχεια θα αποσταλεί το πρακτικό στο ΥΠ.ΠΟ.Α., δεδομένου ότι κατά την προκήρυξη (σελ.13) «Η πρόσληψη τελεί υπό την αίρεση της σύμφωνης γνώμης του Υπουργού».

Μια γενική διαπίστωση: Όλοι οι ενιστάμενοι υποψήφιοι Κ.Δ. διεκδικούν την πρώτη θέση αξιολογικά για τον εαυτό τους. Βάλλουν εναντίον ημών και αλλήλων. Κάποιοι αυτοανακηρύσσονται πρώτοι. Άλλοι πάλι αμφισβητούν τον τρόπο που λειτούργησε το Δ.Σ. Υποδεικνύουν εκ των υστέρων, πώς έπρεπε να βαθμολογηθούν τα μετρήσιμα και οι συνεντεύξεις . Οι απόψεις τους κατά τεκμήριο αποκλίνουν. Εκφράζουν τις απόψεις και τις επιθυμίες κατά πώς επιθυμούν. Αγνοούν ηθελημένα ή άθελα ότι το κείμενο αναφοράς για το Δ.Σ. είναι οι όροι της προκήρυξης και η διαδικασία προβλεπόμενη με σαφήνεια. Κάποιοι, αφού συμμετείχαν στη διαδικασία, αποδεχόμενοι με υπεύθυνη δήλωσή τους, τους όρους της, την κρίνουν εκ των υστέρων, ενώ από κανέναν δεν είχε κατατεθεί κριτική για το περιεχόμενο και τη δομή της προκήρυξης προηγουμένως με καθοιονδήποτε τρόπο.

Οι κ. Καρολίδης και Γουλτίδης δήλωσαν ότι αποδέχονται την ένσταση του κ. Ζέρβα και δεν αποδέχονται τις ενστάσεις των υπολοίπων, γιατί για αυτούς η διαδικασία πρόσληψης καλλιτεχνικού διευθυντή έχει ολοκληρωθεί, όπως και με την εξώδικό τους (αρ. πρωτ. 31/11.2.2019) κατέθεσαν, στις 27.12.2018. Παρόλα αυτά θα συμμετέχουν στην εξέταση των ενστάσεων, ως προς τα μετρήσιμα.

Η κ. Ανανιάδου δήλωσε ότι θα συμμετέχει στη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων, ως προς τα μετρήσιμα, γιατί στις συνεντεύξεις ήταν απούσα, αφού δεν ήταν μέλος Δ.Σ.
Ο κ. πρόεδρος είπε ότι επί της προκήρυξης και κατά τα οριζόμενά της πρέπει να αποδεχτούμε την όποια αβλεψία, αν υπάρχει και να επανορθώσουμε.
Στη συνέχεια ξεκίνησε η συνέχεια της εξέτασης των ενστάσεων και εξετάστηκε η ένσταση του κ. Αθανάσιου Ζέρβα. Η ένσταση του κ. Ζέρβα απορρίπτεται από την πλειοψηφία των παρόντων Ν. Μαυροκεφαλίδη, Θ. Στιόκα και Α. Ανανιάδου, ως αβάσιμη, έωλη και νομικά ατεκμηρίωτη.

Στη συνέχεια εξετάστηκε η ένσταση του υποψήφιου καλλιτεχνικού διευθυντή κ. Σουγάρη Χρήστου.
Ο κ. πρόεδρος αναφέρθηκε πρώτα στο mail του κ. Σουγάρη στις 19 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 3:38μ.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ :dipethever@yahoo.gr, το οποίο είναι το παρακάτω:

19 Φεβ στις 3:38 μ.μ.
Αγαπητέ πρόεδρε, Αγαπητά μέλη του Δ.Σ
Στο πλαίσιο της ειλικρινούς και εποικοδομητικής συνομιλίας μας, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης για τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του ΔηΠεΘε, θα ήθελα να δηλώσω την απογοήτευση μου για το αποτέλεσμα. Πίστευα πως συμμετέχω σε μια αξιοκρατική και αδιάβλητη διαδικασία. Πίστευα πως αυτό το οποίο μετρά για την επιλογή της θέσης, είναι πρωτίστως η επαγγελματική κατάρτιση, το βιογραφικό των υποψηφίων, το όραμα για τον οργανισμό και βεβαίως οι ΣΠΟΥΔΕΣ πάνω στο αντικείμενο. Άλλωστε η προκηρυχθείσα θέση αφορά ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ σύμβουλο. Με λύπη πληροφορούμαι πως η επιλογή σας, δεν διαθέτει πτυχίο θεατρικών σπουδών, παρά μόνο παρακολούθηση του θεατρικού εργαστηρίου ”ΟΥΓΚΑ ΚΛΑΡΑ”!!!!!!!
Αναρωτιέμαι:
από πότε και σε ποια αξιοκρατική αξιολόγηση ένας ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ υπερτερεί έναντι ενός ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ;
Από πότε η έλλειψη εμπειρίας είναι προσόν, έναντι ανθρώπων με πολύχρονη εμπειρία; Είκοσι δύο (22) έτη στο θέατρο, όπως η δική μου ή του συνυποψηφίου μου Γιάννη Παρασκευόπουλου; Για να μην υποθέσετε πως κινούμαι ιδιοτελώς.
Από πότε και σε ποιο αδιάβλητο και αξιοκρατικό περιβάλλον, το να αναλαμβάνεις το ανέβασμα ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ παραστάσεων, είναι σημαντικότερο από το να βραβεύεσαι με το εγκυρότερο θεατρικό βραβείο ”ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΟΥΝ”, όπως εγώ ή το να σκηνοθετείς στο εξωτερικό όπως ο προαναφερθείς έτερος συνυποψήφιος;
Νομίζω πως η απάντηση που δεν θα μπορούσατε ποτέ να δώσετε είναι η εξής: Από καταβολής του Ελληνικού κράτους.
Διότι αυτό που μετρά πάντα, είναι η εντοπιότητα (στη συγκεκριμένη περίπτωση) και οι δοσοληπτικές σχέσεις των δύο μερών. Αυτό που μετρά για ακόμη μια φορά όπως πάντα σ αυτή τη χώρα, δεν είναι τα αντικειμενικά προσόντα των υποψηφίων και το όραμα, αλλά οι διαπροσωπικές σχέσεις.
Το χειρότερο είναι πως αισθάνομαι τον εμπαιγμό. Θα ήταν τιμιότερο να μην προκηρύξετε τη θέση, αλλά να διορίσετε έντιμα και ανοιχτά τον ευνοούμενο ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ σας. Θα ήταν δικαίωμα σας άλλωστε. Αλλά όχι! Σας αναγκάζει το υπουργείο. Αχ αυτό το υπουργείο!
Και για να μη βιαστείτε να θεωρήσετε πως έχω κάτι απέναντι στον εκλεκτό ανειδίκευτο, να τονίσω πως το πρόβλημα μου δεν είναι προσωπικό αλλά θεσμικό. Δεν ψάχνατε άνθρωπο για τη θέση. Αυτό αποδεικνύει και η επιλογή σας. Εμπαιγμός ήταν. Λυπάμαι πολύ που συμμετείχα σ αυτή τη διαδικασία. Σ αυτό το ”Κακό Θέατρο”. Έφυγα από τη συνάντηση μας, πιστεύοντας πως αυτό που σας ενδιέφερε ήταν η κατάρτιση, η συνέπεια και το όραμα. Συνειδητοποιώ πως αυτό που προκρίνετε είναι ο θεατρικός αναλφαβητισμός και η εντοπιότητα. Ευτυχώς για όλους μας η παρωδία έλαβε τέλος, μετά από τρεις (3) ολόκληρους μήνες! Άλλο ένα στοιχείο το οποίο συνηγορεί στο ότι αυτό που σας ενδιαφέρει είναι ένα εσωστρεφές, μίζερο και ερασιτεχνικό Δημοτικό Θέατρο. Το έχετε!

Χρήστος Σουγάρης

Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος είπε ότι πρόκειται για μια απόλυτα προσβλητική επιστολή και ότι ο κ. Σουγάρης χαρακτήρισε με ανοίκειους, προσβλητικούς, ιταμούς απαξιωτικούς, χαρακτηρισμούς το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας και τα πρόσωπα που το υπηρετούν, πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. Χωρίς δεύτερες σκέψεις, ψυχραιμότερες, αυτοεκτέθηκε και λυπούμαστε, όταν ένας άνθρωπος του πολιτισμού καταφεύγει με τόση ευκολία σε τέτοια προσβλητικά μηνύματα. Κρίμα για τον ίδιο! Ο κ. Καρολίδης τόνισε ότι ήταν πάνω από απαράδεκτο το κείμενό του. Σε αυτό συμφώνησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ.

Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος ζήτησε να προχωρήσουν στην εξέταση της ένστασης του κ. Σουγάρη Χρήστου.
Στην ένστασή του συμφωνούν ομόφωνα όλα τα παρόντα μέλη μόνο στο σημείο που αναφέρεται στο Δ1 ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ γιατί ο τίτλος σπουδών του από το ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης (τριτοβάθμια) με το υπ’ αριθμ 336/14.06.1989 Π.Δ και συνεπώς ο κ. Σουγάρης στο Δ1 ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ βαθμολογείται με πέντε μόρια επιπλέον. Σε όλα τα άλλα σημεία της ένστασης τα μέλη Δ.Σ διαφωνούν ομόφωνα και δεν τα αποδέχονται.

Κατόπιν ο κ. πρόεδρος ζήτησε να προχωρήσουν στην εξέταση της ένστασης του υποψήφιου καλλιτεχνικού διευθυντή κ. Χατζηαδαμίδη Στέλιου.
Τα μέλη Δ.Σ αφού εξέτασαν διεξοδικά την ένσταση διαφώνησαν ομόφωνα σε όλα τα σημεία της.

Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος ζήτησε να προχωρήσουν στην εξέταση της ένστασης του υποψήφιου καλλιτεχνικού διευθυντή κ. Παρασκευόπουλου Γιάννη.
Στην ένστασή του συμφωνούν ομόφωνα όλα τα παρόντα μέλη μόνο στο σημείο που αναφέρεται στο Δ1 ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ γιατί ο τίτλος σπουδών του από το ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης (τριτοβάθμια) με το υπ’ αριθμ 336/14.06.1989 Π.Δ και συνεπώς ο κ. Παρασκευόπουλος στο Δ1 ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ βαθμολογείται με πέντε μόρια επιπλέον. Σε όλα τα άλλα σημεία της ένστασης τα μέλη Δ.Σ διαφωνούν ομόφωνα.

Τέλος, ο κ. πρόεδρος ζήτησε να προχωρήσουν στην εξέταση της ένστασης του υποψήφιου καλλιτεχνικού διευθυντή κ. Ζέρβα Αθανάσιου. Τα μέλη Δ.Σ κ. Καρολίδης και κ. Γουλτίδης συμφωνούν σε όλα τα σημεία της ένστασης, ενώ ο κ. πρόεδρος, η κ. αντιπρόεδρος κ. Στιόκα και το μέλος Δ.Σ κ. Ανανιάδου διαφωνούν σε όλα τα σημεία της ένστασης, γιατί οι λόγοι, που επικαλείται είναι αβάσιμοι, ατεκμηρίωτοι νομικά και επόμενα ανυπόστατοι.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:
1.Την εισήγηση του προέδρου του Δ.Σ
2.Την υπ’αριθ. 19/19 απόφ. του υπ’αριθ. 10/2019 πρακτικού συνεδρίασης
3. Την ανάγκη ολοκλήρωσης εξέτασης των ενστάσεων και λήψης σχετικής απόφασης

Αποφασίζει

Ομόφωνα:
1. Αποδέχονται τις ενστάσεις των υποψήφιων καλλιτεχνικών διευθυντών κ. Σουγάρη Χρήστου και Παρασκευόπουλου Ιωάννη μόνο στο σημείο που αναφέρεται στο κεφάλαιο Δ1 ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, γιατί ο τίτλος σπουδών τους από το ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης (τριτοβάθμια) με το υπ’ αριθμ 336/14.06.1989 Π.Δ και συνεπώς οι υποψήφιοι καλλιτεχνικοί διευθυντές κ. Σουγάρης Χρήστος και Παρασκευόπουλος Ιωάννης στο Δ1 ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ της προκήρυξης αλλάζουν κατηγορία και από την κατηγορία iv. Δ.Ε, που βαθμολογούνταν με 5 μόρια ανεβαίνουν στην κατηγορία iii. ΠΕ, ΤΕ με 10 μόρια.
Με όλους τους άλλους λόγους των ενστάσεών τους τα μέλη Δ.Σ διαφωνούν ομόφωνα .

2.Διαφωνούν ομόφωνα με όλους τους λόγους της ένστασης του υποψήφιου καλλιτεχνικού διευθυντή κ. Χατζηαδαμίδη Στέλιου.

3.Κατά πλειοψηφία απορρίπτουν σε όλα τα σημεία της την ένσταση του υποψήφιου καλλιτεχνικού διευθυντή κ. Ζέρβα Αθανάσιου.

Συνεπώς ανακαλείται η με αρ. αποφ.4/19 και η νέα βαθμολογική κατάταξη, διαμορφώνεται όπως φαίνεται στο πίνακα που ακολουθεί.

ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΜΑ ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Παρασκευόπουλος Ιωάννης 40 18 58 1ος
Χριστάκη Ανδρονίκη 40 14 54
Ζέρβας Αθανάσιος 40 12 52 3ος
Χατζηαδαμίδης Στέλιος 40 12 52 3ος
Σουγάρης Χρήστος 35 15 50 4ος
Μπρούχος Δημήτριος 30 15 45 5ος
Κοβανίδης Μιχαηλ 28 15 43 6ος
Νικοπούλου Παρασκευή 25 10 35

 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μαυροκεφαλίδης Νικόλαος

Τα Μέλη

Στιόκα Θωμαή

Ανανιάδου Αλεξάνδρα

Γουλτίδης Γεώργιος

Καρολίδης Διονύσιος

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια, 08 /07/2019

Πηγή Δήμος Βέροιας Website